Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRU2666 Juridisk svenska 2 5 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ruotsi
Vastuuhenkilö
Kielikeskus: lehtori Anne-Maria Kuosa
Edeltävät opinnot
Pakolliset: Inledning till juridisk svenska, Juridisk svenska 1

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Opiskelija saavuttaa opintojakson suoritettuaan sellaisen ruotsin kielen kirjallisen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Osaamistavoitteet

- opiskelija työskentelee itsenäisesti, vastuullisesti ja määrätietoisesti kehittäessään ruotsin kielen ammatillista viestintätaitoaan
- opiskelija osaa hyödyntää oman alansa ruotsinkielisiä tekstejä ja apuvälineitä rakentaessaan oikeudellista tietoa
- opiskelija tuntee oikeuskielen käsitteitä ruotsiksi ja osaa käyttää niitä asianmukaisesti
- opiskelija osaa viestiä ja argumentoida ruotsiksi niin suullisissa kuin kirjallisissa työelämän viestintätilanteissa
- opiskelija ymmärtää toisen kotimaisen kielen merkityksen osana ammatillista kehittymistään
- opiskelijalla on valmiudet kehittää ruotsin kielen ammatillista viestintätaitoaan työelämässä

Sisältö

Opintojaksolla
- syvennetään taitoa käyttää ruotsinkielisiä oikeudellisia tekstejä
- kirjoitetaan työelämän käyttötekstejä (esim. asiakirjoja ja sopimuksia) (taitotaso B1-B2)
- harjoitellaan työelämän suullisia viestintätilanteita (esim. oikeudenkäynnit, neuvonta, argumentointi) (taitotaso B1-B2)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t

Opintojakso opetetaan integroituna kokonaisuutena, joka koostuu osista Juridisk svenska 2, skriftlig del 3, laajuus: 3 op ja Juridisk svenska 2, muntlig del, laajuus: 2 op


Läsnäolovelvollisuus 75%. Varmistaakseen paikkansa opintojaksolla opiskelijan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla tai ilmoitettava opettajalle etukäteen poissaolostaan.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Integroidulla opintojaksolla arvioidaan erikseen suullinen ja kirjallinen kielitaito ja kummastakin annetaan erillinen arvosana. Opiskelija saavuttaa ruotsin kielen opintojaksot Inledning till juridisk svenska, Juridisk svenska 1 ja Juridisk svenska 2 suoritettuaan sellaisen ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Suullinen ja kirjallinen taito määrittyvät opintojaksojen Juridisk svenska 1 ja Juridisk svenska 2 kyseisten arvosanojen keskiarvona. Keskiarvot 1-3 antavat tyydyttävän taidon, keskiarvot 3,5-5 antavat hyvän taidon.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet