Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1091 Miten EU-lainsäädäntö syntyy? 4 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Eurooppaoikeuden dosentti Päivi Leino-Sandberg(HY)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
European law / Euroopaoikeuden perusteet, Foundations of European law. Opiskelijoilla tulee olla EU:n institutionaalista ja perussopimusjärjestelmää koskevat perustiedot.

Osaamistavoitteet

Kurssilla luodaan kokonaiskuva EU:n lainsäätämismenettelystä, keskeisten toimielinten (Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio) tehtävistä, päätöksenteon dynamiikasta, valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistoiminnasta EU-asioissa, lobbaarmisesta, päätöksenteon avoimuudesta sekä 'paremman sääntelyn' pyrkimyksestä.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa EU:n lainsäätämismenettelyn perusvaiheet ja on perehtynyt perussopimuksissa määriteltyihin toimielinten tehtäviin käytännön kautta sekä hallitsee päätöksentekoa koskevat EU-oikeuden keskeiset säännöt.

Sisältö

Kurssi käsittää luentojen lisäksi lainsäädäntömenettelyä koskevan simulaation, jossa EU:n päätöksentekomenettelyn oikeudellisia ja poliittisia ulottuvuuksia havainnoidaan konkreettisen lainsäädäntöasian hyväksymismenettelyn kautta. Opiskelijat osallistuvat simulaatioon erilaisissa rooleissa esimerkiksi komission edustajina, Euroopan parlamentin raportööreinä ja varjoraportööreinä, jäsenvaltioiden edustajina neuvostossa käytävissä neuvotteluissa, puheenjohtajavaltion edustajina, toimielinten oikeuspalveluiden edustajina sekä kansalaisjärjestöjen edustajina pyrkien seuraamaan neuvotteluja niiden ulkopuolelta.

Luennot ovat pienryhmäopetusta. Opiskelijoiden tulee olla mukana kaikilla tapaamiskerroilla, jotta lainsäädäntömenettelyn simulaatio olisi mahdollinen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Harjoitukset

Tapaaminen 1 (4h): Kurssin tavoitteet ja käytännön näkökohdat, aihepiiriä koskevat opetus.
Tapaaminen 2 (4h) Lainsäädäntömenettelynsimulaatio
Tapaaminen 3 (4h) Koonti.

Opiskelijoiden oletetaan osallistuvan lainsäädäntömenettelyn simulaatioon, mikä edellyttää läsnäoloa luennoilla, omatoimista valmistautumista ryhmissä ja itsenäisiä opintoja tapaamiskertojen ohella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Kirjallisuus:

EU:n lainsäätämismenettelyä koskeva kirjallisuus, esimerkiksi:

Paul Craig, Grainne de Burca, EU Law: Text, Cases, and Materials (OUP 2015) 105-145.

Päivi Leino-Sandberg, “Transparency, Participation and EU Institutional Practice: An Inquiry into the Limits of the ‘Widest Possible’”, EUI Working Paper LAW 2014/03, löytyy sivulta http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/30580/LAW_2014_03_Leino.pdf

Päivi Leino-Sandberg, “The Politics of Efficient Compromise in the Adoption of EU Legal Acts”

 teoksessa Marise Cremona (Ed.), EU Legal Acts: Challenges and Transformations, Collected Courses of the Academy of European Law (Oxford University Press 2016)

 

Daniel Naurin, Deliberation behind Closed Doors. Transparency and Lobbying in the European Union (2007)

Daniel Naurin and Helen Wallace (eds.) Unveiling the Council of the EU. Games Governments Play in Brussels (2008)

Alexander H Türk, ‘Lawmaking after Lisbon’ teoksessa Andrea Biondi, Piet Eeckhout ja Stefanie Ripley (toim.), EU Law after Lisbon (Oxford University Press 2102)

 

Opetuksen yhteydessä ilmoitettava EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö, perussopimusten asiaa koskevat säännöt, toimielinten työjärjestykset ja niiden väliset sopimukset, komission ja neuvoston asiakirjat.

Lisätietoja

Opintojakso on peruutettu lukuvuodelta 2017-2018.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille. Opintojakso vaatii toteutuakseen 10 opiskelijaa. Opintojaksolle otetaan enintään 30 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School