Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1105 Oikeussosiologian valinnaiset opinnot: Oikeuden empiirinen tutkimus 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Anne Alvesalo-Kuusi, tutkijatohtori Liisa Lähteenmäki, tutkijatohtori Heini Kainulainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Oikeuden empiirinen tutkimus tarkoittaa empiiristen menetelmien avulla toteutettavaa tutkimusta, jonka kohteena on oikeus yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkimuskohdetta lähestytään tekemällä havaintoja esimerkiksi oikeudellisista asiakirjoista tai oikeuteen liittyvistä keskusteluista ja analysoimalla näin hankittuja aineistoja laadullisesti tai määrällisesti. Opintojaksolla tutustutaan empiirisen tutkimuksen lähtökohtiin ja aineiston keruu- ja analyysimenetelmiin sekä oikeuteen yhteiskunnallisena, sosiaalisena ilmiönä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan oikeuden empiirisen tutkimuksen lähtökohdista ja menetelmistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee laadullisen ja määrällisen tekstianalyysin perusteet, empiirisen tutkimuksen toteuttamisperiaatteet ja ymmärtää erilaisten oikeudellisten aineistojen mahdollisuudet empiirisen tutkimuksen kohteena.

Sisältö

Perehtyminen oikeudellisiin diskursseihin sekä oikeussosiologialle tyypillisiin tutkimusasetelmiin, aineistoihin sekä aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiin.
Tutustuminen ajankohtaisiin kotimaisiin empiirisiin tutkimuksiin ja oikeussosiologisen tiedon hyödyntämismahdollisuuksiin.
Perehtyminen kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten analyysimenetelmien perusteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 6 t 0 t

Itsenäisenä työskentelynä toteutetaan pienimuotoinen harjoitustyö, jossa käytetään kurssilla opittuja menetelmiä valitun oikeustieteellisen tekstin analyysissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luentojen lisäksi tehdään kaksi analyysiharjoitusta, joissa luennoilla läpikäytyjä menetelmiä harjoitellaan ryhmässä tietokoneavusteisesti ja manuaalisesti. Kirjallisessa työssä tehdään tekstianalyysi itsenäisesti. Kaikki osa-alueet on suoritettava hyväksytysti. Läsnäolo 75 % (luennot, analyysiharjoittelu). Kurssin läpipääsy edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa opetuksessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosana muodostuu osallistumisesta harjoituksiin (40%) sekä kirjallisesta tehtävästä (60%). Osa-alueet on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Caulfield, Laura, and Jane Hill. Criminological research for beginners: A student's guide. Routledge, 2014 sekä myöhemmin ilmoitettava kirjallisuus

Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 10 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisiin opintojaksoihin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School