Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTKU3289 Paikallinen sopiminen työehdoista 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede
Vastuuhenkilö
Jari Murto
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
ONOM1004 Työoikeus

Osaamistavoitteet

Työehtojen paikallinen sopiminen on yksi keskeisistä työelämän ja työoikeuden nykyisistä kehityspiirteistä. Paikallisella sopimisella on myös huomattava yhteiskunnallinen merkitys. Paikallinen sopiminen kytkeytyy yhtäältä kiinteästi työoikeuden yleisiin oppeihin, mutta toisaalta se on samalla hyvin käytännönläheistä toimintaa yksittäisissä yrityksissä ja työpaikoilla.
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan eri yhteyksissä ja tietää miten ja miksi paikallinen sopiminen on kehittynyt nykytilaansa. Opiskelija hallitsee työehtojen paikallisen sopimisen ja sopimusten juridiikkaa. Samalla opiskelija tunnistaa paikallisesta sopimisesta ja sopimuksista eroavat muun tyyppiset yritys- ja työpaikkatasoiset normistot ja hallitsee näiden normistojen oikeusvaikutukset. Opiskelija osaa erottaa eri henkilöstön edustajien aseman toisistaan ja tietää sen vaikutukset henkilöstöryhmän edustajan neuvottelu- ja sopimusvaltuuksiin. Erityisenä osaamistavoitteena on, että opiskelija syventää osaamistaan ja ymmärrystään työehtojen määräytymisjärjestelmän ja työsuhteen ehtojen muuttamisopin toiminnasta nimenomaan yritys- ja työpaikkatason normistojen näkökulmasta. Lisäksi opiskelija hahmottaa paikallisen sopimisen nykytilan empiiris-sosiologisten tutkimustulosten perusteella.

Sisältö

- Yleiskuvan antaminen paikallisen sopimisen kehityksestä, nykytilasta ja merkityksestä yrityksissä sekä osana Suomen työmarkkinamallia.
- Paikallinen sopiminen ja yrityskohtaiset ryhmänormit osana työehtojen määräytymistä.
- Yleiset kysymykset yritystasoisten sopimusten jakautumisesta eri sopimustyyppeihin, sopimusten pätevyydestä, voimassa olosta, muuttamisesta ja irtisanomisesta
- Työehtosopimusjärjestelmään perustuva paikallinen sopiminen.
- Yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulosten ja yhteistoimintasopimusten asema
- Työsopimuksella tapahtuva sopiminen ja sen rajat.
- Työehtojen muuttaminen ja siinä noudatettavat menettelytavat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Tentti suoritetaan sähköisesti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Oppimispäiväkirja arvosteluasteikolla 0-5. Tentti arvosteluasteikolla 0-5. Arvosanasta puolet muodostuu oppimispäiväkirjan ja puolet tentin perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Murto, Jari: Ryhmänormit yrityksessä, Tutkimus työntekijäryhmiä koskevien normien asemasta, 2015, Suomalainen Lakimiesyhdistys

Kairinen, Martti - Hietala, Harri - Ojanen, Petteri: Paikallinen sopiminen ja sopimukset, 2015, Talentum

Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi
Opintojaksolle otetaan enintään 30 opiskelijaa. Lisäksi TYHE-opintokokonaisuutta suorittaville on varattu 10 opiskelijan kiintiö. Osa opintojaksosta voidaan tarjota täydennyskoulutuksena.

Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen ja valinta muille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School