Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1178 Turha laki?Aikanaan syntyneiden, voimassa olevien lakien tarpeellisuus nyky-yhteiskunnassa 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
OTT Markus Kari
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssi käsittelee Suomen uudempaa oikeushistoriaa.

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelijat saavat yleiskuvan uudemmasta kotimaisesta oikeushistoriasta ja oikeushistorian metodiikasta. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten muutosten ja poliittisten pyrkimysten keskeisen merkityksen modernin lainsäädännön syntymisessä ja osaa analysoida tätä itsenäisesti ja tutkimuksellisesti. Tavoitteena on oppia käyttämään tutkimuksellista otetta oikeuden ja yhteiskunnan analyysissä. Kurssin aikana opiskelija perehtyy oikeuden yhteiskunnallisuuteen ja kriittiseen tutkimusotteeseen analysoimalla oikeudellista muutosta sen relevanteissa yhteiskunnallisissa konteksteissa. Opiskelija oppii tunnistamaan tyypillisimmät argumentointimallit ja hyödyntämään niitä lakimiestyössä. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää säädösvalmistelun käytäntöä. Kurssi valmistaa opiskelijaa hyödyntämään prosessikirjoittamista kirjallisissa töissä, kuten OTM-tutkielmassa sekä erilaisissa juridisissa asiakirjoissa. Opiskelijat oppivat kurssilla suullista esiintymistaitoa.

Sisältö

Mitä lain vanhentuminen tarkoittaa? Mitkä säännökset ovat turhia? Seminaarissa kartoitetaan tapoja argumentoida lainsäädännön muutoksen puolesta - ja sitä vastaan. Tällöin tulee kyetä osoittamaan, mitkä ovat ne kriteerit, joilla säännökset ovat turhia. Mitä itse asiassa tarkoittaa "ajan ajaminen ohi säännöksestä"? Seminaarin aikana laaditaan harjoitustyö, jossa analysoidaan yksittäistä säännöstä tai säädöstä eri näkökulmista.

Seminaarin aloitusjakson ja kehittelyvaiheen kokoontumisten aikana harjoitustyötä kehitellään prosessikirjoittamisen keinoin yhteisissä tapaamisissa. Ensi vaiheen lainopillisen analyysin jälkeen edetään normin syntyajan taustojen tutkimiseen. Sen jälkeen perehdytään normille keskeiseen yhteiskunnalliseen muutokseen ja mahdolliseen soveltamiskäytännön muutokseen. Lopuksi tarkastellaan mahdollisuuksia lainsäädännön muuttamiseen.
Seminaarin purkuvaiheen aikana opiskelijat esittelevät ja opponoivat laatimiaan harjoitustöitä. Tällöin pyritään argumentoimaan sen puolesta - tai sitä vastaan - että tietty säännös on turha (ja vanhentunut).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Luennot ja seminaarityöskentely, 18 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä kirjallinen työ.
Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja seminaarityöskentelyyn. Seminaari koostuu opiskelijoiden esitelmistä ja opponoinnista. Kirjallisen seminaarityön pituus on n. 8 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointiin vaikuttavat seuraavat seikat: - Aktiivinen osallistuminen opetukseen - Oman työn suullinen esittely ja argumentointi - Opponenttina toimiminen ja argumentointi - Palautteen pohjalta korjattu lopullinen kurssityö

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisätietoja

Opintojakso on peruttu lukuvuonna 2017-2018
Aika: III periodi.
Kurssille voi osallistua maksimissaan 10 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen ja valinta muille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School