Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0035 Ranskan kieli: Tekstipainotteinen kielenkäytön kurssi 2–4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Hannele Guérin
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssille osallistuminen edellyttää perustietojen hallitsemista (kielitaito tasolla A2-B1): lukion lyhyt ranska, yliopiston alkeis- ja jatkokurssi II tai III tai vastaavat tiedot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kurssin käyminen vastaa kielitaitovaatimuksen suorittamista vieraan kielen tekstin ymmärtämisen osalta. Kurssin voi suorittaa eripituisena oman oppiaineen vaatimusten mukaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisia yleisluonteisia ranskankielisiä asiatekstejä sekä oman tieteenalansa tekstejä. Hän löytää tekstistä olennaisen käyttämällä hyväksi tekstin kokonaishahmotusta ja sen loogisia suhteita osoittavia vihjeitä. Opiskelija hallitsee keskeisimpiä sananmuodostuksen sääntöjä sekä tunnistaa ja ymmärtää asiateksteille tyypillisiä kieliopillisia rakenteita. Hän osaa tiivistää lukemansa tekstin pääkohdat omin sanoin. Hän ymmärtää ja osaa tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä.

Sisältö

Kurssilla luetaan monipuolisesti erilaisia yleisesti kiinnostavia asiatekstejä. Lisäksi laajennetaan Ranskan yhteiskunnan, ranskankielisen maailman ja ranskalaisen kielialueen kulttuurin tuntemusta. Kurssilla on myös opiskelijan omaa alaa sivuavia tekstejä. Kurssilla kerrataan ja syvennetään keskeistä sanavarastoa sekä harjoitellaan sananmuodostusta (esim. etu- ja jälkiliitteet). Kurssilla opetellaan lisäksi lukutekniikkaa ja perehdytään ranskan kielelle tyypillisiin sidoskeinoihin. Tekstin ymmärtämisen kannalta keskeisiin kieliopin rakenteisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ja niihin liittyvää sanastoa harjoitellaan ja laajennetaan myös suullisesti ja kirjallisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 46 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

62 t itsenäistä työskentelyä sisältää myös tenttiin lukemisen ja kirjallisen tentin.

Opetuskieli

suomi, ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Näyttökoe
 • ranskaksi

Harjoitustyöt tarkoittavat kotitehtäviä ja referaattia.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa oppitunneilla sekä harjoitustöiden palauttamista opettajalle. Jos opiskelijalla on paljon poissaoloja tai hän haluaa kurssista arvosanan, hänen tulee osallistua kirjalliseen tenttiin. Poissaoloja voi tiettyyn rajaan asti myös korvata opettajan kanssa sovituilla lisätehtävillä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama maksullinen oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/indonesia
Opintokokonaisuudet