Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033800 MAPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Markkinointi
Edeltävät opinnot
30 op pääaineessa (sis. kanditutkielman), KTK-tutkinnon yleisopinnot, MENY1+MENY2.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa alansa tieteellisiä menetelmiä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen tehdä itsenäisen tieteellisen tutkimustyön omalta erikoistumisalueeltaan. Opiskelija osaa valita ja muotoilla tutkimusongelman sekä laatia tutkimussuunnitelman oman tutkimuksensa toteutusta varten. Hän osaa kartoittaa ja kuvata tutkimusongelmaan liittyvän aiemman tutkimuksen sekä valita tutkimusongelmaan sopivan tutkimusmenetelmän. Hän hallitsee kyseisen menetelmän käytön periaatteet sekä osaa soveltaa kyseistä menetelmää tutkimusaineiston keräämiseen ja aineiston kriittiseen analysointiin ja raportointiin. Hän osaa valita aineistostaan keskeisimmät tutkimustulokset ja kommunikoida nämä tulokset sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on kauppatieteiden maisterin tutkinnon lopputyö. Tutkielmatyöskentelyssä opiskelija tekee itsenäisesti tieteellisen tutkimustyön, ts. hahmottaa markkinoinnin ilmiökenttään kytkeytyvän tutkimusongelman (tutkimuskysymyksen), laatii teoreettisen viitekehyksen eli muodostaa analyysikäsitteistön sekä kerää ja analysoi aineistoa tutkimuskysymyksen kanssa yhteensopivin metodein, teoreettiseen viitekehykseen tukeutuen. Pro gradu -työskentely kestää kaksi lukukautta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimuksen ongelmanasetteluun ja teoreettisen viitekehyksen laatimiseen. Toisen lukukauden aikana kerätään tutkimusaineisto ja analysoidaan se eli ratkaistaan tutkimusongelma(t). Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentelyyn kuuluvien graduistuntojen päättyessä kaikkien graduryhmäläisten tutkielma on joko valmis tai sellaisessa vaiheessa, että se voidaan tehdä itsenäisesti loppuun graduryhmäkokoontumisten jälkeen. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksessa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Huom! Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.

Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk kl - 5. vsk sl tai 5. vsk sl-kl

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Saunders, Mark; Lewis, Philip, Doing research in Business & Management. An Essential guide to Planning Your Project. Harlow, England, Pearson Education 2012.

Lisätietoja

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu -tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. HUOM! Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu.

Keväällä 2017 alkaviin pro gradu -tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 3.-16.10.2016 ja syksyllä 2017 alkaviin tutkielmaryhmiin 13.-26.2.2017. HUOM! Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta huomioon! Ilmoittautumisyhteyshenkilö: markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssi.

Keväällä 2018 alkaviin pro gradu -tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 2.-15.10.2017 ja syksyllä 2018 alkaviin tutkielmaryhmiin 12.-25.2.2018. HUOM! Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta huomioon!Ilmoittautumisyhteyshenkilö: markkinoinnin aineesta vastaava koulutussuunnittelija.

Opintojakson voivat suorittaa vain markkinoinnin pääaineopiskelijat.

Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing -opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).

Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet