Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062003 TM41/MA28 Johdatus vähittäiskauppaan 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset kaupan liiketoimintamallit ja sijaintistrategiat sekä omaa perustiedot kaupan rakenteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Jaksoa suositellaan kaikille vähittäiskaupasta ja kuluttajakäyttäytymisestä kiinnostuneille pääaineesta riippumatta.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa vähittäiskaupasta, erityisesti kaupan strategioista ja niiden taustalla olevista ilmiöistä kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuuden laajentaa tietojaan näillä talousmaantieteen ja markkinoinnin osa-alueilla. Keskeisiä teemoja ovat kuluttajakäyttäytymisen muutos, kaupan liiketoimintamallit (ml. kanavaratkaisut), vaikutusalueiden muodostuminen, yhdyskuntasuunnittelu (erityisesti kaavoitus) osana kaupan toimintaympäristöä sekä kaupan yhteiskuntavastuu. Opiskelijat osallistuvat sisällön tuottamiseen aktiivisina keskustelijoina sekä viimeisellä luentokerralla palautettavien ja esitettävien esseiden kautta. Luennoitsijoina toimivat sekä alan akateemiset tutkijat että kaupan alan yritysten edustajat (lisätietoja kurssin kotisivulta).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen kuulustelu (60 %), essee (20 %), osallistuminen luennoille (20 %).

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Goworek, H.; McGoldrick, P.: Retail marketing management. Principles and practice. Pearson 2015.
  2. Castaldo, Sandro; Grosso, Monica; Premazzi, Katia: Retail and channel marketing. Edward Elgar 2013.
  3. Muu erikseen sovittava kirjallisuus (artikkelit).

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso TM062060 TM41/MA16.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet