Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG213800 LOGPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Tutkielmatyöskentelyn aloittamisen edellytyksenä on vähintään 30 opintopisteen (mukaan lukien kandidaatintutkielma) edeltävät suoritukset pääaineessa. Opiskelijan tulee olla suorittanut toimitusketjujen johtamisen (ent. logistiikan) menetelmäopinnot (LOGS10 ja YSM) sekä yleiset menetelmäopinnot MENY1, MENY2 ja TKMSY/TKM3.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa alansa tieteellisiä menetelmiä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen tehdä itsenäisen tieteellisen tutkimustyön omalta erikoistumisalueeltaan. Opiskelija osaa valita ja muotoilla tutkimusongelman sekä laatia tutkimussuunnitelman oman tutkimuksensa toteutusta varten. Hän osaa kartoittaa ja kuvata tutkimusongelmaan liittyvän aiemman tutkimuksen sekä valita tutkimusongelmaan sopivan tutkimusmenetelmän. Hän hallitsee kyseisen menetelmän käytön periaatteet sekä osaa soveltaa kyseistä menetelmää tutkimusaineiston keräämiseen ja aineiston kriittiseen analysointiin ja raportointiin. Hän osaa valita aineistostaan keskeisimmät tutkimustulokset ja kommunikoida nämä tulokset sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on kauppatieteiden maisterin tutkinnon lopputyö. Pro gradu -työskentely kestää kaksi lukukautta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimuksen ongelmanasetteluun ja teoreettisen viitekehyksen laatimiseen. Toisen lukukauden aikana kerätään tutkimusaineisto ja ratkaistaan tutkimusongelma. Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentelyn päättyessä kaikkien tutkielma on joko valmis tai sellaisessa vaiheessa, että opiskelija voi sen itsenäisesti tehdä loppuun lähitulevaisuudessa. Tutkielmatyöskentely kannattaa aloittaa ajoissa, jottei valmistuminen viivästyisi. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksessa olla poissa tutkielmaistunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajien kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Tutkielmaistuntojen lisäksi opiskelijan tulee osallistua pro gradu -työskentelyyn kuuluvaan informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen.

Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk kl-sl tai sl-kl

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. Huom! Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu.

Keväällä 2017 alkavaan pro gradu-tutkielmaryhmään ilmoittaudutaan 3.-16.10.2016 ja syksyllä 2017 alkaviin tutkielmaryhmiin 13.-26.2.2017.

Keväällä 2018 alkaviin tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 2.-15.10.2017 ja syksyllä 2018 alkaviin tutkielmaryhmiin 12.-25.2.2018.

HUOM: Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta huomioon. Ilmoittautumisyhteyshenkilöinä toimii toimitusketjujen johtamisen aineesta vastaava koulutussuunnittelija.

Jakson voivat suorittaa vain toimitusketjujen johtaminen (ent. logistiikan) pääaineopiskelijat.

Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing -opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Toimitusketjujen johtaminen)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet