Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063800 TMPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas (lv 2016-2017), Juulia Räikkönen (lv 2017-2018)
Edeltävät opinnot
Tutkielmatyöskentelyn aloittamisen edellytyksenä on vähintään 30 opintopisteen (mukaan lukien kandidaatintutkielma) edeltävät suoritukset talousmaantieteessä sekä MENY2 ja talousmaantieteen menetelmäopinnot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa alansa tieteellisiä menetelmiä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen tehdä itsenäisen tieteellisen tutkimustyön omalta erikoistumisalueeltaan. Opiskelija osaa valita ja muotoilla tutkimusongelman sekä laatia tutkimussuunnitelman oman tutkimuksensa toteutusta varten. Hän osaa kartoittaa ja kuvata tutkimusongelmaan liittyvän aiemman tutkimuksen sekä valita tutkimusongelmaan sopivan tutkimusmenetelmän. Hän hallitsee kyseisen menetelmän käytön periaatteet sekä osaa soveltaa kyseistä menetelmää tutkimusaineiston keräämiseen ja aineiston kriittiseen analysointiin ja raportointiin. Hän osaa valita aineistostaan keskeisimmät tutkimustulokset ja kommunikoida nämä tulokset sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on kauppatieteiden maisterin tutkinnon lopputyö. Se on itsenäisesti toteutettu talousmaantieteellinen tutkimus, jota toteutettaessa käydään läpi tieteellisen tutkimuksen vaiheet. Tutkielmatyöskentely kestää kaksi lukukautta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimusaiheesta tehtyyn aikaisempaan tutkimukseen, oman tutkimuksen ongelmanasetteluun, teoreettisen viitekehyksen laatimiseen sekä niiden raportoimiseen. Toisen lukukauden aikana toteutetaan ja raportoidaan tutkimus. Työskentelyn voi aloittaa joko syys- tai kevätlukukaudella. Seminaarityöskentely tukee prosessin edistymistä. Seminaarityöskentelyn päättyessä tutkielma on valmis tai vain itsenäistä viimeistelyä vailla. Poissaolo on mahdollinen vain poikkeustapauksessa. Mahdolliset poissaolot on korvattava; korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajan kanssa.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing -opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Syys- ja kevätlukukaudella kokoontuva seminaari (2 vt).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Opiskelijan tulee osallistua erilliseen pro gradu -työskentelyyn kytkeytyvään, informaationlukutaitoa syventävään opetukseen ja siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Kaikkien opiskelijoiden on lisäksi tehtävä pro gradu tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. Huom. Kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu, mikäli opiskelija ei ole suorittanut TuKKK:ssa kandidaatin tutkintoa. Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk III - 5. vsk II tai 5. vsk I-IV

Lisätietoja

Keväällä 2017 alkavaan pro gradu -tutkielmaryhmään ilmoittaudutaan sähköisen kurssi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta 3.-16.10.2016 ja syksyllä 2017 alkavaan ryhmään 13.-26.2.2017.

Ilmoittautumisyhteyshenkilö on talousmaantieteen aineesta vastaava koulutussuunnittelija.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet