Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA033015 MAS1.1/KVS2.1 Markkinointitutkimus 3 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Harri Terho ja Leila Hurmerinta (2016-2017), Harri Terho (2017-2018)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson ensimmäisen osio perehdyttää opiskelijan kyselytutkimuksen tekemiseen sekä kvantitatiivisten menetelmien soveltamiseen tieteellisessä tutkimuksessa. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuden tehdä korkeatasoinen tutkimusraportti ja kvantitatiivisiin menetelmiin perustuva Pro gradu -tutkielma.

Sisältö

Opintojakson sisältö jakaantuu kolmeen osaan: 1) luennot, 2) tutkimussuunnitelman laatiminen sekä 3) kyselyaineiston keruu ja tutkimusraportin tekeminen kurssilla sovittujen ohjeiden mukaisesti. Kurssilla käydään läpi kyselytutkimuksen tekemisen keskeiset kohdat mm. tutkimuskysymysten tekeminen, teoreettisen tutkimusmallin rakentaminen, teoriakäsitteiden mittaaminen, toimivan kysymyslomakkeen suunnittelu, tutkimusaineistojen kerääminen sekä keskeisten analyysimenetelmien käyttö markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan tutkimustraditioiden näkökulmista. Kurssilla laaditaan tutkimussuunnitelma luentojen pohjalta, toteutetaan kyselytutkimus käytännössä keräämällä empiirinen aineisto sekä tekemällä tutkimusraportti perustuen empiiriseen dataan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 11 t 0 t
Ryhmätyöskentely

Joka vuosi III periodilla luennot, 8h (Terho)
Joka vuosi III periodilla itsenäisesti ryhmissä tehtävä tutkimussuunnitelma
Joka vuosi IV periodilla tutkimusraportin tekeminen - ohjausta 11h harjoitusryhmissä (Hurmerinta)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Oppimista arvioidaan 1) tentin, 2) tutkimussuunnitelman sekä 3) tutkimusraportin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

III-IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Osan 1 luennoitsijan osoittamat materiaalit (luennot ja lisämateriaali)

Lisätietoja

Opintojakson voivat suorittaa vain markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet