Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI0934 S5 Tutkielmaseminaari 5 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera
Edeltävät opinnot
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kyky suorittaa itsenäisesti tutkimustyötä jostakin kreikkalaiseen antiikkiin liittyvästä aiheesta ja tuottaa siitä lopulta pro gradu -tutkielma. Tämä edellyttää ajankäytön, tiedonhankintataitojen ja metodien hallintaa sekä kykyä käyttää antiikista säilyneitä dokumentteja tutkimuksen lähteinä ja valmiutta tunnistaa oman tieteenalan ongelmia, seurata ja arvioida sen kehitystä ja kykyä käyttää äidinkieltä korrektisti tieteellisessä esityksessä.

Sisältö

Tutkimusmetodi, tieteenalan konventiot, tiedonhaku, tutkimusetiikka, kirjallinen ja suullinen esittäminen, johdonmukaisuus, tarkkuus, kriittinen ajattelu ja ajankäytön suunnittelu.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Aktiivinen osallistuminen seminaariin, jonka kuluessa (1) laaditaan gradutyötä koskeva tutkimussuunnitelma, (2) esitellään jonkin gradun alaan kuuluva tutkimus erityisesti metodologian kannalta, sekä lopuksi (3) tuodaan seminaarikäsittelyyn jokin tutkielmaan kuuluvan kokonaisuus (n. 15-20 sivua). Lisäksi edellytetään vähintään yksi opponointi sekä osallistuminen tiedonhankintataitojen opetukseen (kirjasto).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SYVENTÄVÄT OPINNOT (Kreikkalainen filologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset