Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1329 Proseminaari, tieteellinen kirjoittaminen ja kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori; tohtorikoulutettava (tieteellinen kirjoittaminen)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

HuK-seminaarissa opiskelija harjoittelee niitä taitoja, joita hän tarvitsee missä tahansa koulutustaan vastaavassa työssä eli itsenäistä tiedon hankintaa, sen analysointia ja tiedon välittämistä edelleen muille annetussa määräajassa. Seminaariin liittyvän kurssin ja oman työn kirjoittamisen kautta opiskelija oppii tuntemaan tieteellisen kirjoittamisen kriteerit ja soveltamaan niitä itsenäisesti tutkielman laatimisessa. Hän oppii käyttämään tutkimusalan keskeistä kirjallisuutta ja laatimaan itsenäisesti tutkimussuunnitelman ja tutkielman sovitusta aiheesta sekä harjaantuu käymään tieteellistä keskustelua ja toimimaan oman alansa asiantuntijana.

Sisältö

Tieteellinen kirjoittaminen (periodi II); tiedonhankinnan syventävä opetus; kirjallisuuteen perehtyminen; itsenäinen aineiston käsittely; tutkimussuunnitelman laatiminen, seminaariesitelmän kirjoittaminen; seminaari-istunnot ja seminaarityöskentely: esitelmien käsittely sekä yhden esitelmän opponointi seminaari-istunnossa (periodit III ja IV); kypsyyskokeen suorittaminen (periodi IV), kun HuK-tutkielma on korjattu ja hyväksytty (ks. tiedekunnan ohjeet kypsyyskokeen suorittamisesta).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 30 t 0 t

Seminaari-istunnot, itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Kirjallinen seminaarityö, kypsyyskoe

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
HuK-tutkielma hyväksytty/hylätty, kypsyyskoe hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Periodin II johdattava jakso on pelkästään proseminaarin osanottajille. Periodit III ja IV ovat yhteisiä syventävien opintojen seminaarin kanssa (aineopintojen seminaarityöt käsitellään periodin IV aikana ja syventävien periodin III aikana).

Lisätietoja

HuK-tutkinnossa vaadittavaksi kandidaatintutkielmaksi luetaan proseminaarin yhteydessä kirjoitettavan esitelmän korjattu ja n. 20-sivuiseksi laajennettu versio. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvasta kypsyyskokeesta ks. tiedekunnan ohjeet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset