Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0714 P4. Normativ grammatik / Normatiivinen kielioppi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kaj Borg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ruotsin kielen muoto- ja lauseopin keskeiset normatiiviset säännöt ja osaa soveltaa niitä tuottaessaan ruotsia. Opiskelijalla on kieliopilliset perusvalmiudet opettaa normatiivista kielioppia eri kouluasteilla. Opiskelija kykenee tunnistamaan normatiivisen kieliopin vastaisia kielen rakenteita, selittämään miksi ne ovat virheellisiä sekä myös korjaamaan ne. Opiskelija on harjaantunut lukemaan kielioppia käsittelevää ruotsinkielistä tekstiä. Opiskelija hallitsee kieliopin keskeiset termit ja pystyy myös itsenäisesti syventämään kielioppiosaamistaan.

Sisältö

Sanaluokat ja niiden morfologia, nominaali- ja verbilausekkeet ja niiden morfosyntaksi, lauseenjäsenet sekä pää- ja sivulauseen syntaktinen perusrakenne, keskeinen ruotsin kieliopin termistö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely

Ryhmäopetuksen lisäksi kieliopin ohjattu lukeminen, kielioppiharjoitukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hultman, T. G. (2003 tai myöh.): Svenska Akademiens språklära (s. 44–197)

sekä kurssin Moodle-sivustolla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 periodit I ja II
ryhmä 2 periodit III ja IV
Syyslukukauden ryhmät on varattu ensisijaisesti pääaineopiskelijoille.
Kurssin suorittaminen edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja siellä tehtäviin kielioppiharjoituksiin, ja että hänellä on käytössään Hultmanin kielioppi koko kurssin ajan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset