Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0582 Svenskans regionala och sociala variation / Ruotsin alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kirsten Berg, Eva Ingman
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on tietoinen ruotsin kielen variaatiosta niin Suomessa kuin Ruotsissa ja ymmärtää prosessit variaation taustalla. Opiskelija osaa tarkastella kielen vaihtelua sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla ja hän tunnistaa ruotsin murteita. Opiskelijalla on käsitys sosiaalisen vaihtelun keskeisimmistä tutkimusmenetelmistä. Opiskelija osaa osallistua ruotsin eri variaatioita käsitteleviin keskusteluihin ja perustella omia näkökantojaan. Opiskelija osaa lisäksi laatia ja pitää lyhyitä esitelmiä kielitieteellisistä aiheista. Kurssi kehittää työelämässä tarvittavia keskustelu- ja argumentointitaitoja.

Sisältö

Ruotsin kielen murteet, eri puhujaryhmien välinen kielen vaihtelu, tilanteen mukainen vaihtelu, kaksikielisyys, pohjoismaiset vähemmistökielet ja kielen muutoksen mekanismit. Ruotsin kielen suullinen ilmaisu ja keskustelutaidot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi

Kurssiarvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan tekemät harjoitustyöt sekä aktiivinen osallistuminen tunneilla käytyihin keskusteluihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

1. vuoden kevät (pääaineopiskelijat)
2. vuoden syksy tai kevät (sivuaineopiskelijat)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Einarsson, J. (2009): Språksociologi. Lyhyitä artikkeleita ja muuta aineistoa Moodlessa.

Lisätietoja

Opetuksen suunnitellut ajankohdat:
ryhmä 1 ja ryhmä 2: periodit I ja II
ryhmä 3 ja ryhmä 4: periodit III ja IV

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset