Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0729 Proseminarium och kandidatuppsats / Proseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Kaj Borg, Minna Sandelin
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi vähintään hyvin tiedoin (3) suoritetut perusopinnot (25 op).

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia tutkielman, joka käsittelee tieteellisesti perusteltua tutkimuskysymystä empiirisen aineiston ja relevantin tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Tavoitteeseen päästäkseen opiskelijan on tunnettava tutkimusprosessin eri vaiheet ja alansa keskeiset tutkimusmetodit. Tutkielmassa opiskelija osaa soveltaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Opiskelijalla on myös valmiudet arvioida toisten kirjallisia töitä sekä sisällöllisesti että kielellisesti. Opiskelija hallitsee tarvittavan käsitteistön hyvin sekä ruotsiksi että suomeksi.

Sisältö

Tutkimusprosessin vaiheet, ohjattu perehtyminen proseminaarin teemaan (luennot, suulliset referaatit), metodiikan perusteet, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, tutkimusaiheen valinta ja tutkimussuunnitelman laatiminen, empiirisen aineiston kerääminen ja analyysi, tiedonhaun menetelmät. Typografia, kielentarkastus, opponointi. TVT-taidot, esiintymistaidot, projektinhallinta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Vain pääaineopiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Seminaari, itsenäinen työskentely, ohjaukseen osallistuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • ruotsiksi
Näyttökoe
  • ruotsiksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kypsyysnäyte hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Svenska skrivregler (2008),

Strömqvist, S. (4. painos, 2006 tai myöh.): Uppsatshandboken,

Lagerholm, P. (2. painos, 2010): Språkvetenskapliga uppsatser,

Ejvegård, R. (2003): Vetenskaplig metod,

Jarrick, A. & Josephson, O. (1996): Från tanke till text.

Lisätietoja

Teos Lagerholm, P.: Språkvetenskapliga uppsatser tentitään opintojakson toisen periodin alussa. Proseminaari arvioidaan kypsyysnäytteen suorittamisen jälkeen. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) FM-tutkintoa varten laaditaan proseminaarin loppuvaiheessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Kieli- ja käännöstiet.laitos, yhteiset