Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Valinnaiset aineopinnot
TILM3545 Monimuuttujamenetelmien teoria 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Hyvät perustiedot yksiulotteisista tilastollisista menetelmistä, lineaarialgebra, analyysin kurssit, R. Suositellaan osallistumista kurssille Matriisilaskenta tilastotieteessä, jos matriiseilla laskeminen ei ole kovin tuttua.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää klassisten monimuuttujamenetelmien keskeiset geometriset ja matemaattiset perusteet
- Osaa kriittisesti arvioida erilaisten monimuuttujamenetelmien ominaisuuksia ja toimivuutta eri kuvailu- tai päättelytilanteissa

Sisältö

1) moniulotteisten aineistojen kuvailu, keskiarvovektori ja kovarianssimatriisi, robustit moniulotteisen sijainnin ja hajonnan estimaatit, Mahalanobiksen etäisyys, hajontakuviot
2) moniulotteinen normaalijakauma ominaisuuksineen, elliptinen jakauma, riippumattomien komponenttien malli,
3) moniulotteinen sijainnin testaus: Hotellingin T2, MANOVA, moniulotteinen regressio ja niihin liittyvä geometria
4) Kovarianssimatriisin käyttö: pääkomponenttianalyysi ja kanooninen korrelaatio ja niihin liittyvä geometria
5) faktorianalyysi ja riippumattomien komponenttien analyysi matemaatisine perusteineen
6) erottelu- ja klusterianalyysi ja niiden matemaattiset perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitukset Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssin voi sisällyttää aine- tai syventäviin opintoihin.
Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi. Viimeksi opintojakso on pidetty kevätlukukaudella 2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Valinnaiset aineopinnot (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet