Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Syventävät opinnot
TILM3547 Rakenneyhtälömallit 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori Mervi Eerola

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- oppii miten rakenneyhtälömalli eroaa muista tilastollisista malleista
- ymmärtää rakenneyhtälömallin ja sitä kuvaavan graafin vastaavuuden
- ymmärtää malliin liittyvän identifioituvuusongelman ja sen ratkaisutavat
- osaa tutkia ja tulkita mallin sopivuutta aineistoon

Sisältö

Rakenneyhtälömallien (structural equation models, SEM) avulla voidaan analysoida ja testata monimutkaisten ilmiöiden välisten vaikutussuhteiden samanaikaisia hypoteeseja, ottaen huomioon mittauksiin liittyvän mittausvirheen. Rakenneyhtälömalleja käytetään yleisesti paitsi sosiaali- ja käyttäytymistieteissä, myös taloustieteissä ja lääketieteellisissä tutkimuksissa. Perinteiset rakenneyhtälömallit yhdistävät regressiomalleja ja latentteja muuttujia kuvaavia mittausvirhemalleja, mutta viime vuosina on oivallettu, että nämä mallit voidaan itse asiassa tulkita myös hierarkkisina monitasomalleina. Tämä yleistys laajentaa rakenneyhtälömallien käyttömahdollisuuksia erilaisten latenttien ryhmien mallintamiseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi. Viimeksi opintojakso on järjestetty syyslukukaudella 2013.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet