Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Syventävät opinnot
TILM3543 Elinaika-analyysi 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori Mervi Eerola

Osaamistavoitteet

Kurssin perusteella opiskelija
- osaa rakentaa aineistonsa ohjelmistojen vaatimaan oikeaan muotoon
- osaa rakentaa tilastollisen mallin riskianalyysia varten
- ymmärtää ajallisuuden merkityksen dynaamisten ilmiöiden mallintamisessa
- oppii arvioimaan mallinnuksen tuloksia ja tulosten herkkyyttä oletuksille

Sisältö

Elinaika-analyysi (survival analysis, duration analysis) on yleinen seurantatutkimuksen menetelmä tarkasteltaessa ilmiön kestoa (esim. työttömyysjaksot, avioliiton kesto, koehenkilön reaktioaika) tai riskiä jonkin tapahtuman toteutumiselle (esim. sairastuminen, kuolema, synnyttäminen, opintojen päättäminen, muutto) tietyn seuranta-ajan kuluessa. Selitettävänä tekijänä on tällöin aika eli kesto seurannan alusta tapahtuman toteutumiseen. Toisin kuin ns. pitkittäistutkimuksissa, kestoanalyysissa toteutumisaika on satunnainen. Vaihtoehtoisesti mallinnetaan yksilöllistä alttiutta eli riskiä tapahtuman toteutumiselle joidenkin selittävien tekijöiden valossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssia ei järjestetä joka vuosi. Viimeksi kurssi on järjestetty sl 2015.

Kurssi soveltuu paitsi tilastotieteen opiskelijoille myös eri alojen jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, jotka haluavat ymmärtää seurantatutkimuksen metodista taustaa ja oppia analysoimaan omia seuranta-aineistojaan. Taustatietoina oletetaan tilastotieteen perusteet ja lineaaristen mallien kurssi.

Kurssin voi suorittaa aine- tai syventäviin opintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Valinnaiset aineopinnot (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet