Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Matematiikan ja tilastotieteen laitos » Syventävät opinnot
TILM3527 Hierarkkinen mallintaminen 6 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Professori Mervi Eerola
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija hierarkkiseen mallintamiseen latenttien muuttujien avulla sekä opettaa tunnistamaan hierarkkisia rakenteita aineistoissa ja tutkimusasetelmissa.

Sisältö

Hierarkkisuuden tunnistaminen aineistossa ja tutkimusasetelmassa sekä oikeanlaisten analyysimenetelmien valinta kuuluvat tänä päivänä paitsi tilastotieteilijän myös soveltavan tutkijan taitoihin. Havaintoja ryhmittelevä luonnollinen riippuvuusrakenne on otettava huomioon sekä tutkimusasetelman suunnittelussa että sen tilastollisessa analyysissä, muuten analyysitulokset, niiden sisällölliset tulkinnat ja johtopäätökset saattavat olla virheellisiä.
Kurssilla osoitetaan, että useat perinteiset tilastolliset mallit ovat rakenteeltaan hierarkkisia ja että latenttien muuttujien avulla voidaan mallintaa monia muitakin tunnettuja tilastollisia ongelmia. Kurssi antaa tiiviin katsauksen tällaisista malleista ja asetelmista sekä sitoo ne yhtenäiseen teoriakehikkoon. Kurssilla käsitellään hierarkkisten mallien estimointia, identifioituvuutta, mallinvalintaa ja diagnostiikkaa. Luennoilla ja harjoituksissa teoriaa tarkastellaan sovellusesimerkkien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssia ei luennoida joka vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
MDP in Information Security and Cryptography
Opintokokonaisuudet