TJ092142 TJ14 Tietojärjestelmien mallintaminen 5 ECTS
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Anne-Marie Tuikka
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle käsitys tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä. Kurssin jälkeen opiskelijat tuntevat erityisesti erilaisia mallintamismenetelmiä, joita voidaan hyödyntää tietojärjestelmien kehittämisessä. Opiskelijat oppivat tulkitsemaan prosessi- ja tietomalleja, laatimaan niitä itse kohteen ja käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla sekä soveltamaan mallinnusmenetelmiä yleisesti tietojärjestelmien hankinnan, suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönoton apuna.

Sisältö

Kurssilla perehdytään siihen mitä tietojärjestelmät ovat, miten niitä kehitetään organisaation ja käyttäjien lähtökohdista sekä millaisia graafisia kuvaustapoja järjestelmän kehitystyössä voidaan hyödyntää. Erityisesti harjoitellaan prosessi- ja tietomallinnusta kuvaamaan käyttökohteiden ja käyttäjien tiedollisia ja toiminnallisia järjestelmävaatimuksia. Eri mallinnustekniikoina kurssilla käytetään BPMN-, ER- ja UML-kaavioita, mutta myös vapaamuotoisempia mallinnustapoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Ryhmätyöskentely 10 t 0 t

1. Luentokurssi TJ14 "Tietojärjestelmän mallintaminen", 24 h
2. Ryhminä tehtävät mallinnusharjoitukset, 10 h
3. Vapaaehtoiset ja itsenäisesti tehtävät mallinnusharjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H.A. (2013). Fundamentals of Business Process Management. Springer Berlin Heidelberg"

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Management and Entrepreneurship
Perus- ja aineopinnot (Information Systems Science)
Department of Future Technologies
Pakolliset aineopinnot (Computer Science)
Department of Management and Entrepreneurship
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science
Information Systems Science
Finnish Study Modules