Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTDK0024 Johdatus oikeustieteeseen 2–5 op
Vastuutaho
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Vastuuhenkilö
Paula Klami-Wetterstein, paula.klami@abo.fi

Yleiskuvaus

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa oikeustieteellisessä tiedekunnassa mm. hallinto-oikeutta, kansainvälistä oikeutta, eurooppaoikeutta, valtiosääntöoikeutta, yksityisoikeudellisia opintoja sekä oikeussosiologiaa ja kriminologiaa.

Johdatus oikeustieteeseen -kurssi on edellytyksenä muiden oikeustieteellisten opintojen suorittamiselle. Kurssille ei tarvitse ennakkoilmoittautua tai hakea sivuaineoikeutta.

Opinto-oikeutta oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämille opintojaksoille haetaan oikeustieteellisen tiedekunnan kansliasta sen jälkeen, kun Johdatus oikeustieteeseen -kurssi on suoritettu, ks. oikeustieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta ohjeistus sivuaineopiskeluun: http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/muut-opiskeluoikeudet/Sivut/Sivuaineopinnot.aspx

Osaamistavoitteet

Kurssin opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan siten, että opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita ja oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä.

Kun kurssi on suoritettu hyväksytysti, opiskelijalla on alustava käsitys oikeudellisten ilmiöiden ja käytäntöjen yhteiskunnallisista, historiallisista ja kulttuurisista suhteista. Hänen tulisi hallita oikeudellisen sääntelyn, ratkaisutoiminnan ja metodiopin perusteet sekä yksityis- ja julkisoikeuden eri osa-alueiden keskeiset normit ja yleiset opit. Opiskelija tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja tietää, millä perustein ja tavoin oikeudellisia ongelmia ratkaistaan. Hänellä on myös alustavat valmiudet oikeudelliseen tiedonhakuun.

Sisältö

peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta
oikeudelliset peruskäsitteet
oikeuslähteet
yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden perussisältö
tenttiin valmistautuminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Luennot 10 t ja mainitut tehtävät ja tentit

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

1.Husa, Jaakko - Pohjolainen, Teuvo: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet. 4., uudistettu painos. Helsinki: Talentum 2014. ISBN 978-952-14-2167. Luetaan sivut 1-211

2.Saarnilehto, Ari et al: Varallisuusoikeus, 2., uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro 2012. Teos on luettavissa Sanomapro.fi-palvelussa
Osa I Lähtökohdat
Osa II Velvoite
Osa III Sopimus
Osa IV Vahinkojen korvaaminen
Osa V Perusteettoman edun palautus

3. Vuorenpää, Mikko: Prosessioikeuden perusteet, 2009, s. 9-35 ja 59-195.

Suoritustapa:
Kaksi palautettavaa kotitehtävää (1 esseetehtävä, 1 oikeustapaustehtävä) luentojen ja kohdassa 2 mainitun kirjallisuuden pohjalta sekä näiden lisäksi kirjallinen tentti kohdassa 1 (Husa) ja kohdassa 3 (Vuorenpää) mainituista kirjoista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Lisätiedot: Johdatus oikeustieteeseen -opintojen hyväksytty suorittaminen (HUOM, 5 opintopisteen laajuisena!) oikeuttaa hakemaan yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle tuotettavien oikeustieteellisten opintojaksojen opiskeluoikeutta.

Jos aiot suorittaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoa varten oikeustieteellisen tiedekunnan sivuaineopintoja tai teet kurssin osana yhteiskuntaopin opetettavan aineen kokonaisuutta, tulee Johdatus oikeustieteeseen -kurssi suorittaa 5 opintopisteen laajuisena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yleisopinnot 2016 - 2018 (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
I. KAIKILLE PAKOLLISET OPINNOT (Oikeustieteen opinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Tieteelliset jatkotutkinnot, yht.
Finnish-Nordic Society and Culture