Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI6115 Fysikaalinen kemia II 5 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Jukka Lukkari
Edeltävät opinnot
Kemistien matematiikan ja fysiikan kurssit (suositus)

Osaamistavoitteet

Kurssin perustavoitteena on saada opiskelija ajattelemaan kemiallisia ilmiöitä teoreettisten mallien avulla. Hän ymmärtää kvanttimekaanisen ajattelutavan perustan, tuntee kvanttimekaniikan teorian perusrakenteen ja pystyy soveltamaan kvanttimekaniikkaa yksinkertaisiin kemiallisiin ilmiöihin. Opiskelija osaa käyttää taulukkotietoja elektrolyyttiliuosten sähkönjohtavuuden käsittelyyn, tuntee diffuusion merkityksen ja mallit sekä viskositeetin käsitteen. Hän osaa laskea makromolekyyliseoksen keskimääräiset moolimassat ja ymmärtää niiden merkityksen.

Sisältö

Johdatus kvanttimekaniikan syntyyn, aalto-hiukkas –dualismi, klassinen ja Schrödingerin aaltoyhtälö, kvanttimekaniikan peruspostulaatit (aaltofunktio ja sen merkitys, operaattoriformalismi, ominaisarvoyhtälöt, tilojen superpositio, havaintosuureiden odotusarvo, tilan aikariippuvuus), kvanttimekaniikan tulkintaa, epätarkkuusperiaate, vapaan hiukkasen kvanttimekaniikkaa, hiukkanen potentiaalikaivossa, tunneloituminen, harmoninen oskillaattori, värähdysspektroskopian perusteet, molekyylien hitausmomentit, kvanttimekaaninen pyörimisliike, impulssimomentti, spin, rotaatiospektroskopian perusteet, vedynkaltaiset atomit (atomiorbitaalit, kuorirakenne), monielektroniatomit (orbitaaliapproksimaatio), Paulin periaate. Molekulaaristen kuljetusprosessien yleisperiaate, nesteiden viskositeetti, elektrolyyttiliuosten sähkönjohtavuus, diffuusio. Polymeerit ja makromolekyylit (rakenne, keskimääräiset moolimassat).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Luennot ja laskuharjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste ja vastaavat kohdat oppikirjasta Peter Atkins. Julio de Paula, Atkins’ Physical Chemistry, 10th ed., OUP, Oxford, GB, 2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Kemian laitos
Kemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Materials Science