Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_3070 Kc1. Kasvatuksen historia 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Sisältö

- historiatietoisuuden, historiakulttuurin ja historiapolitiikan käsitteet
- lapsuus ja nuoruus historiallisina ilmiöinä
- aikuiskasvatuksen historia
- kasvatusaatteiden historia
- erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen historia
- koulutuksen sukupuolittuneiden käytäntöjen historia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmäopetus 6 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Oppimispäiväkirja ja esitelmä ryhmäopetuksessa. Ryhmäopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Oppimispäiväkirjan ja esitelmän tekemisestä annetaan tarkemmat ohjeet ensimmäisellä luentokerralla.

Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson aikaisemmin aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnoissa (Ac1. tai Ec1.), suorittaa hän opintojakson Kc1. korvaavalla kirjatentillä (KTL_4022 Kasvatuksen historia, kirjatentti).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemisto ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_3105 Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos