Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_4022 Kc1. Kasvatuksen historia, kirjatentti 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Rauno Huttunen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Sisältö

- historiatietoisuuden, historiakulttuurin ja historiapolitiikan käsitteet
- lapsuus ja nuoruus historiallisina ilmiöinä
- aikuiskasvatuksen historia
- kasvatusaatteiden historia
- erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen historia
- koulutuksen sukupuolittuneiden käytäntöjen historia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Mikäli opiskelija on suorittanut vastaavan opintojakson aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnoissa (Ac1. tai Ec1.), suorittaa hän opintojakson Kc1. tenttimällä alla oppimateriaaleissa mainitut teokset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) 2011. Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, sivut 16-155 ja 217-252

2. Tähtinen, J. & Skinnari, S. (toim.) 2007. Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, sivut 13-49, 101-317, 429-451 ja 497-516

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_3105 Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos