Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0031 Kc8. Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Marjo Nieminen, yliopistonlehtori Tiina Tuijula

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on perehtynyt keskeisiin empiiristen tutkimusaineistojen hankinnan menetelmiin ja analysointiin
- osaa perustaitoja niiden soveltamisen mahdollisuuksista ja rajoituksista kasvatustieteessä

Sisältö

Luennoilla käsitellään seuraavia aineistonhankintamenetelmiä:
- dokumentit ja tilastot
- kyselyt
- testit ja observointi
- haastattelut
Edellä luetelluista järjestetään harjoitusryhmiä. Opiskelija osallistuu kahteen harjoitusryhmään. Harjoitusryhmissä opetellaan tutkimusprosessin eri vaiheita ja projektinhallintataitoja. Luennot ja harjoitukset ovat pääaineopiskelijoille tarkoitettuja. Sivuaineopiskelijat korvaavat luennot ja harjoitukset tenttimällä alla mainitut teokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t

Pääaineopiskelijat: Luentoja, pienryhmäopetusta kahdessa harjoitusryhmässä sekä itsenäistä työskentelyä

Sivuaineopiskelijat: kirjallinen tentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuudesta sovitaan menetelmäkohtaisesti pienryhmäistunnoissa. Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä aikaisemmin aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnoissa, suorittaa hän opintojakson Kc8 suorittamalla sivuaineopiskelijoiden kirjallisen tentin (ks. kohta oppimateriaalit). Mikäli opiskelija on tenttinyt oppimateriaaleissa mainitut teokset aikaisemmin, suorittaa hän 4 op kirjallisuustentin sopimalla asiasta proseminaarin ohjaajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sivuaineopiskelijoiden kirjallinen tentti:

1. Valli, R. & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin. 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-Kustannus.

2. Valli, R. & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin. 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_3105 Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos