Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0028 Aa1. Johdatus kasvatustieteisiin, kirja 4 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: professori Risto Rinne
Edeltävät opinnot
Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin -opintojakson kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnoissa (Ka1./PO1 tai Ea1.), suorittaa hän opintojakson Aa1. tenttimällä oppimateriaaleissa mainitut teokset.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyminen kasvatustieteiden sekä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Sisältö

- kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset
- kasvatustieteiden historia ja klassiset kysymykset
- kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Brunila, K., Onnismaa J. & Pasanen H. (toim.) 2015. Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa. Tampere: Vastapaino.

2. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (toim.) 2014. Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen vuosikirja 51. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos