Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0012 Aa2/aPEDA p2. Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: Tutkijatohtori Nina Haltia ja tuntiopettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee aikuisen oppimisen psykologiset perusteet
- tuntee elinkaaren, asiantuntijuuden ja työelämän psykologiaa
- osaa tarkastella aikuisen oppimisen ja opiskelun kysymyksiä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti

Sisältö

- aikuiskasvatuksen psykologian keskeiset suuntaukset
- aikuiset oppijoina
- asiantuntijuus ja sen kehittyminen
- ammatillinen kasvu ja identiteetti
- aikuisen oppimisen erityiskysymyksiä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Osa opetuksesta voidaan järjestää seminaarityöskentelynä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opiskelijat laativat opintojakson aikana harjoitustehtäviä, joita käsitellään luennoilla ja seminaareissa. Opintojakson päätteeksi on tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä (luennot + kirjallisuus) tentitään:

1. Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen seuran tutkimuksia.

2. Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos