Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0030 Aa5. Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistotutkija Markku Vanttaja

Osaamistavoitteet

Opiskelijan aikuiskasvatustieteellinen ajattelutapa ja käsitteistö ovat jäsentyneet, syventyneet ja laajentuneet opintojaksojen Aa1 - Aa4 luomalta pohjalta.

Sisältö

- aikuisuus ja aikuiskasvatus yhteiskunnassa
- aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen käytäntöinä ja politiikkana
- aikuiset ja työelämän muutokset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lopputentissä suoritetaan yhdellä kertaa suoritettava kirjallisuus:

1. Sennett, R. 2002. Työn uusi järjestys. Miten kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta. Tampere: vastapaino TAI

Sennett, R. 2007. Uuden kapitalismin kulttuuri. Tampere: Vastapaino.

2. Rinne, R. & Jauhiainen, A. (toim) 2011. Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.

3. Engeström, Y. 2004. Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Tampere: Vastapaino, s. 1–132.

4. Seuraavat artikkelit:

Illeris, K. 2006. Elinikäinen oppiminen ja matalasti koulutetut. Aikuiskasvatus 26 (1), 4–13. JA

Bron, A. 2005. Paradigm Change in Adult Education Research. Teoksessa A. Heikkinen (toim.) Aikuiskasvatuksen tutkimuspolut. Helsinki: Kansanvalistusseura, 18–34. JA

Salo, P. 2007. On the Futures on Liberal Adult Education in the Era of Lifelong Learning. Teoksessa R. Rinne, A. Heikkinen & P. Salo (eds.) Adult Education – Liberty, Fraternity, Equality? Nordic views on lifelong learning. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 28, 341–358.

Lisätietoja

Pääaineopiskelijat suorittavat Aa5. Perusopintojen lopputentin sijaan opintojakson Aa6. Aikuiskasvatustiede ja tutkimuksellinen lukutaito.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos