Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA8749 Ea2. Erityispedagogiikan perusteet 5 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Minna Kyttälä (yhteyshenkilö), professori Joel Kivirauma, yliopistonlehtori Päivi Pihlaja, yliopisto-opettaja Heli Ketovuori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erityispedagogiikkaa ohjaavia periaatteita ja erityispedagogiikan osa-alueet varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Lisäksi opiskelija kykenee määrittelemään poikkeavuutta ja erityisiä tuen tarpeita sekä tunnistamaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan sekä yhteisön välisiä rakenteellisia suhteita.

Sisältö

- erityisen tuen ja poikkeavuuden käsitteet, erityispedagogiikan arvopohja, ideologiat ja periaatteet
- koulutuksellinen ja yhteiskunnallinen inkluusio

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti luennoista ja kirjoista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. (soveltuvin osin)

2. Vehmas, S. 2005. Vammaisuus: Johdatus ilmiön historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus.

3. Rantala, A. & Määttä, P. 2010. Tavallisen erityinen lapsi. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Mahdollinen muu oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikan perusopinnot (Erityispedagogiikka)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos