Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA8744 Ea6. Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito erityispedagogiikassa 7 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Minna Kyttälä ja yliopistonlehtori Päivi Pihlaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa ja ymmärtää erityispedagogisen tutkimuksen perusteet ja erilaiset käytännöt sekä tuntee erityispedagogiikan keskeisiä teoriasuuntauksia. Hän on tutustunut tieteelliseen toimintaan ja tutkimuksen tekemiseen sekä saanut välineitä tieteenalan opiskeluun. Opiskelijalle on kehittynyt tieteellisen lukutaidon edellyttämiä taitoja, kuten valmiuksia lukea, ymmärtää ja analysoida tutkimuksia ja tieteellisiä tekstejä. Lisäksi opiskelija on omaksunut kirjallisia ja suullisia argumentointitaitoja ja valmiuksia tieteelliseen kirjoittamiseen.

Sisältö

- erityispedagogisen tutkimuksen lähtökohdat ja perusteet
- tutkimuksen etiikka
- tieteenalateoriat
- tutkimustaitojen ja tieteellisen asiantuntemuksen perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Opintojakso kestää koko lukuvuoden.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheislukemistona opettajan antama aineisto sekä esimerkiksi:

1. Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) 2007 tai uudempi. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-Kustannus.

2. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 tai uudempi. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. luku 2: Tieteelliselle tutkimustyölle asetetut vaatimukset.

3. Karjalainen, S., Launis, V., Pelkonen, R. & Pietarinen, J. (toim.) 2002. Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus, s. 30–41, 58–69, 92–117, 221–256, 372–394.

4. Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus.

5. Räsänen, P., Anttila A.-H. & Melin, H. (toim.) 2005. Tutkimus menetelmien pyörteissä. Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja valinnat. Jyväskylä: PS-Kustannus, s. 15–28, 85–102.

5. Nola, R. & Irzik, G. (eds.) 2005. Philosophy, science, education and culture. Verkkojulkaisu: https://ezproxy.utu.fi/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3770-8

Lisätietoja

Vain pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikan perusopinnot (Erityispedagogiikka)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos