Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0065 KL3/AL3/EL3 Kasvatussosiologian teoriasuuntauksia 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: professori Arto Jauhiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt tietämystään yhden 1900-luvun kasvatussosiologian teoreetikon tutkimuksista ja käsitteistöstä ja osaa soveltaa niitä tämän päivän kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöiden jäsentämisessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelija valitsee yhden seuraavista kirjallisuuspaketeista (1-4):

1. Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. 1995. Refleksiiviseen sosiologiaan: tutkimus, käytäntö, yhteiskunta. Joensuu: Joensuu University Press. JA

Bourdieu, P. 2006. The forms of capital. Teoksessa H. Lauder, P. Brown, J-A. Dillabough & A. H. Halsey (eds.) Education, globalization & social change. New York: Oxford University, s. 105−118. JA

Mills, C. 2008. Reproduction and transformation of inequalities in schooling: the transformative potential and the theoretical constructs of Bourdieu. British journal of sociology of education 29 (1), 79−89.

TAI

2. Jackson, P. W. 1990 (tai vanhempi painos). Life in classrooms. New York: Teachers College Press. JA

Broady, D. 1986. Piilo-opetussuunnitelma: mihin koulussa opitaan. Tampere: Vastapaino. TAI

Willis, P. 1984. Koulun penkiltä palkkatyöhön? Miten työväenluokan lapset saavat työväenluokan työt? Tampere: Vastapaino.

TAI

3. Aronowitz, S. & Giroux, H. 1993 (tai vanhemmat painokset). Education under siege: the conservative, liberal, and radical debate over schooling. London: Routledge & Kegan Paul. JA

Suoranta, J. 2005. Radikaali kasvatus: kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus.

TAI

4. Aittola, T. & Pirttilä, I. 1989. Tieto yhteiskunnassa: tiedonsosiologinen tarkastelu. Helsinki: Gaudeamus. JA

Berger, P. & Luckman, T. 2002 (tai vanhemmat painokset). Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. Helsinki: Gaudeamus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KL3 Erityisalat I; Teoreettiset kysymykset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos