Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FUTU6002 TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen perusteet 5 op
Vastuutaho
Futures Studies (Field of Business)
Vastuuhenkilö
Hanna-Kaisa Aalto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan filosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemi-ontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri aikakausien tavat hahmottaa tulevaisuutta sekä tiedonalan omat menetelmät ja keskeiset teoriat.

Sisältö

Kurssin aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi perehdytään tulevaisuudentutkimuksen tehtäviin ja merkitykseen yhteiskunnassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 11 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Verkkokurssi, 7 x 1,5 t virtuaaliluennot ja viikoittaiset harjoitustyöt oppimisympäristö Moodlessa (6kpl) sekä essee (10-15 sivua).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Itsenäinen verkkoluentoihin perehtyminen, viikoittaisten harjoitusten (6kpl) ja esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. TULEVAISUUDENTUTKIMUS. PERUSTEET JA SOVELLUKSET. Toinen painos, toim. Matti Kamppinen, Osmo Kuusi, Sari Söderlund. Helsinki, SKS 2003.

2. MITEN TUTKIMME TULEVAISUUKSIA? Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere 2013.

3. Kurssin aikana jaettava muu kirjallinen aineisto

Lisätietoja

Lisätietoja: Hanna-Kaisa Aalto, tva@utu.fi, www.tvanet.fi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus (Futures Studies (Field of Business))
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)