Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_3073 Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/aPEDA p1. Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: professori Heikki Silvennoinen, professori Joel Kivirauma ja professori Arto Jauhiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Sisältö

kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja keskeiset teoriasuuntaukset
- kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä
- kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut
- kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) suoritetaan opintojakson yhteydessä.

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin -opintojakson aikaisemmin kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnoissa, suorittaa hän opintojakson korvaavalla kirjatentillä (Johdatus kasvatustieteisiin, kirja: kasvatustiede KTL_8618, aikuiskasvatustiede AIKK0028, erityispedagogiikka PEDA8610).

Opettajan pedagogisia opintoja suorittavilla on mahdollisuus suorittaa opintojakso myös kirjatenttinä (ks. tarkemmin opettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelma).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_8759 Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikan perusopinnot (Erityispedagogiikka)
Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos