Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_3320 Ka4/PO2/PEDAp2/aPEDA p4/ePEDA 3 Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
A-VAIHTOEHTO KTL: professori Arto Jauhiainen ja yliopistonlehtori Anne Laiho, B-VAIHTOEHTO KTL: tohtorikoulutettava Olli Suominen

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
- hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
- tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset
- osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa

Sisältö

- sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
- sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset
- koulutuksen historiallinen muotoutuminen, yhteiskunnalliset tehtävät ja prosessit
- kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet
- kasvatus, koulutus ja sukupuoli
- kasvatussosiologinen nuorisotutkimus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso voidaan suorittaa opiskelijan valinnan mukaan kahdella tavalla (A- tai B-vaihtoehto). A-vaihtoehto on pakollinen kasvatustieteen pääaineopiskelijoille, sivuaineopiskelijat voivat valita joko A- tai B- vaihtoehdon.
A-VAIHTOEHTO: (kasvatustieteen pääaineopiskelijoille ja sivuaineopiskelijoille) Osallistuminen luennoille ja kirjallinen tentti luentojen yhteydessä (luennot + oppimateriaalit a-vaihtoehto).
B-VAIHTOEHTO: (vain sivuaineopiskelijoille) Kirjallinen tentti tiedekunnan tenttipäivänä (oppimateriaalit b-vaihtoehto)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A-VAIHTOEHTO: Kirjallisen tentin (luennot ja oppimateriaalit) yhteydessä tentitään: Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).


B-VAIHTOEHTO: Kirjallinen tentti (vain sivuaineopiskelijoille):
1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (koko teos)

JA

2. Lahelma, E. 2014. Troubling discourses on gender and education. Educational Research, 56:2, 171–183.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_8759 Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos