Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3716 PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Kristiina Heikkilä (vastuuhenkilö), yliopisto-opettaja Anu Warinowski (lv. 2016-2017), yliopisto-opettaja Hanna-Riitta Ståhl (lv. 2017-2018) ja professori Harry Silfverberg

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee opetuksen, oppimisen ja arvioinnin ydinkäsitteet sekä opettajan työtä ohjaavien periaatteiden ja ilmiöiden merkityksen.

Sisältö

- vuorovaikutuksellinen näkökulma oppimisen konteksteihin, oppimisen ohjaukseen ja opetukseen
- monimuotoiset oppimisympäristöt ja kulttuurinen moninaisuus
- opetussuunnitelman tasot, tehtävät ja arvoperusta, oppilaitoksissa tehtävä opetussuunnitelmatyö
- oppimisen ja opettamisen toimintakulttuurin muutos ja ohjaaminen
- opettajuus ja asiantuntijuus kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän yhteisöissä
- oppimisen ja opetuksen arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 85 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus (soveltuvin osin):

  1. Lv. 2016-2017: Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2005. Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY. Lv. 2017-2018: Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.
  2. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi. Verkkojulkaisu: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=33656978 .
  3. Sahlberg, P. & Sharan, S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Porvoo: WSOY, luku 1.
  4. Hattie, J. & Yates, G. C. R. 2014. Visible Learning and the Science of How We Learn. New York: Taylor & Francis, s. 1-110, 215-320 tai Part 1 & 3. E-kirja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma