Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUON3466 AO2 Opettajana ja kasvattajana II (Ohjattu harjoittelu) 9 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: rehtori Satu Kekki ja lehtori Ritva Aarras-Saari (yhteyshenkilö); OKL Turku: yliopistonlehtori Hanna Teräs
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisprosessia ohjatusti erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelija ymmärtää teoriaopintojen merkityksen käytännön opetus- ja oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa kieli- ja kulttuuritietoisessa kontekstissa. Opiskelija ymmärtää oman roolinsa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytänteissä. Opiskelija osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa oppilaiden monilukutaidon kehittämisessä. Opiskelija saa käsityksen yhtenäisestä perusopetuksesta.

A. Ensimmäisen jakson eli päiväharjoittelun yleistavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, opettaa ja arvioida oppimista viikon eri koulupäivien aikana, jolloin hän saa kokonaiskäsityksen oppilaan viikosta. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta yhdessä muiden luokassa toimivien aikuisten kanssa.

B. Toisen jakson eli aineharjoittelun yleistavoitteena on, että opiskelijalla on perustaidot oppijan tarpeiden mukaisten oppiainekohtaisten eripituisten opetusjaksojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä opetuksen eheyttämiseen ja eriyttämiseen luokan sisällä.

Sisältö

- oppilasryhmään tutustuminen ja erilaisten oppilaiden kohtaaminen
- omien pedagogisten taitojen kehittäminen ja luokan opetussuunnitelman laatiminen
- opetukseen ja kasvatukseen perehtyminen erilaisina koulupäivinä
- oppiaineen jakson kokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi myös eheyttävissä oppimiskokonaisuuksissa
- opiskelija tekee yhteistyötä aineenopettajaksi opiskelevan kanssa havainnoimalla toistensa oppitunteja ja osallistumalla palautekeskusteluun

Toteutustavat

- orientoiva ryhmätyöskentely (OKL) 4 t
- infoluento (OKL ja TNK) 4 t
- opetuksen itsenäinen havainnointi 20 t (päiväharjoittelu 10 t, joka ei sisällä apuopettajana toimimista sekä ainejakoinen harjoittelu 10 t, joka sisältää yläkoulu-/lukiohavainnoinnin)
- oppituntien suunnittelu ja opetus- ja oppimismateriaalien valmistaminen (ml. tvt:n pedagoginen käyttö) ryhmässä ja yksin (informointivelvoite opiskelijaryhmän/lehtorin välillä) 99 t
- toimintasuunnitelma ja reflektointi 15-20 t
- opetettavat tunnit (päivä- ja ainejakoinen harjoittelu yhteensä) 40-45 t
- apuopettajana toimiminen päiväharjoittelussa 20-25 t
- ryhmäohjaus (OKL:n didaktiikan lehtorit) 2-4 t
- ryhmäohjaus (alku- ja loppuohjaus) (TNK:n lehtorit) 5 t
- ryhmähavainnointi OKL:n didaktiikan tai kasvatustieteen lehtorin johdolla ainejakoisen harjoittelun aikana 8-12 t
- koulutyöhön liittyvät muut tehtävät 10 t
- harjoitteluraportin laatiminen 5 t
- raportointiseminaari (OKL) 4 t

OKL:n opiskelijalle tarjoama ohjaus AO2-harjoittelussa on 12 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, oppituntien havainnointiin, suunnitteluun ja pitoon sekä palautekeskusteluihin (vertaispalaute). Opiskelija laatii harjoitteluraportin, osallistuu raportointiseminaariin sekä antaa harjoittelusta palautteen.

Harjoitteluun ilmoittautuminen edellyttää opiskelijalta sitoutumista harjoittelun suorittamiseen annetussa aikataulussa.

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksyttyyn harjoitteluun sisältyy palautteen antaminen harjoittelusta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

2. vuoden syksyllä ainoastaan orientoiva pienryhmätyöskentely.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodle-materiaali ja oheiskirjallisuus:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Opetushallitus. Verkkojulkaisu: www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus  

Lisätietoja

Opiskelija harjoittelee tieto- ja viestintätekniikan monipuolista käyttöä (mahdollinen yhteys kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoon KKV4 Tietotekniikan opetuskäytäntö ja mediakasvatus). Harjoittelu integroidaan kasvatustieteen perusopintojen opintojaksoon PO6.2 Oppilaana kouluyhteisössä ja kasvatustieteen aineopintojen opintojaksoon AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot.

Ks. harjoittelun kuvaus myös opetusharjoitteluoppaasta: https://waris.utu.fi/

Harjoitteluun tulee ilmoittautua. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma