Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3455 AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Teija Holst
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen perusilmiöitä. Opiskelija osaa havainnoida, tukea ja arvioida kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen vuorovaikutustilanteita. Opiskelijalla on valmiudet vuorovaikutustaitojensa jatkuvaan kehittämiseen.

Sisältö

- opettajan ja oppilaan / oppilaiden välinen ohjausvuorovaikutus
- opettajan omien vuorovaikutustaitojen havainnoiminen ja kehittäminen
- oppilaiden osallisuus ja yhteisöllisyys yksilö-, luokka- ja koulutasolla
- globaalikasvatus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 7 t 0 t
Itsenäinen työskentely 76 t 0 t
Seminaari 8 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää ryhmätyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, tentin ja tehtävien hyväksytty suorittaminen ja raportointi.

Tentti suoritetaan ryhmätenttinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ryhmätentissä tentittävä kirjallisuus:

  1. Salmivalli, C. 2005. Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. Jyväskylä: PS-Kustannus.
  2. Schmuck, R. A. & Schmuck, P. A. 2001. Group processes in the classroom. (8. painos). Boston: McGraw Hill. (soveltuvin osin)
  3. Kaksi-kolme suomen- tai englanninkielistä tieteellistä artikkelia, jotka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätietoja

Opintojakso integroidaan kasvatustieteen perusopintojen opintojaksoihin PO3 Kasvatuspsykologia, PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet, PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely ja PO6 Toimiva ja hyvinvoiva kouluyhteisö, AO2 Opettajana ja kasvattajana II -opetusharjoitteluun ja lisäksi kasvatustieteen aineopintojen tutkimustyöpajaopintoihin AO4 ja AO5 lapsihaastattelujen osalta.

Globaalikasvatuksen maailma koulussa -päivä toteutetaan yhteistyönä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa luokan- ja aineenopettajaopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma