Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3719 AO4 Tutkimustyöpaja 1: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kasvatustieteellisen tutkimuksen ja kriittisen tiedonhankinnan perusteita. Opiskelija saa perustuntuman kasvatustieteen tutkimusmenetelmistä taitoina sekä näiden käytännön soveltamisesta luokanopettajan työssä. Opiskelijassa käynnistyy oppimisprosessi, joka johtaa kasvatustieteellisen tutkimuksen merkityksen oivaltamiseen opettajan työssä.

Sisältö

- havainnointi ja haastattelu luokanopettajan työssä; videointi ammattitaidon kehittämisen tukena
- tapaustutkimus ja monimetodisuus lähestymistapana
- tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen (kirjallisuushaut), opiskelustrategiat, informaatiolukutaito
- tutkimusetiikka ammattietiikan kehittämisen pohjana
- aineiston analyysin perusteet
- tieteellisen kirjoittamisen ja raportoinnin perustiedot
- tieteellinen keskustelukulttuuri ja ryhmässä työskentely

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 59 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t
Lukupiiri 10 t 0 t

Lukupiirissä perehdytään menetelmäkirjallisuuteen. Harjoituksissa tutustutaan aineiston analyysimenetelmiin (2 t) ja kriittiseen tiedonhakuun (2 t; järjestää Turun yliopiston kirjasto).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:  

 1. Bhattacherjee, A. 2012. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. University of South Florida, luvut XX. Verkkojulkaisu: http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbooks  
 2. Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. 2008 (6. uud. painos). Research methods in education. London: Routledge.  (e-kirja LINKKI: havainnointi- ja haastatteluluvut) 

Oheiskirjallisuus:  

 1. Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2004 (tai uudempi). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Yliopistopaino. (Luvut 4, 5 ja 6)  
 2. Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.   
 3. Muut opintojaksolla ilmoitettavat tieteelliset julkaisut  

Lisätietoja

Tutkimusaineisto kerätään AO1 Opettajana ja kasvattajana I -ohjatun harjoittelun aikana. Käsiteltävät teemat pohjautuvat kasvatustieteen perusopintojen opintojaksoihin PO3 Kasvatuspsykologia ja PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet. Opintojakso toteutetaan osin integroituna kasvatustieteen aineopintojen opintojaksoon AO3 Ryhmässä toimiminen ja vuorovaikutustaidot.

Opintojaksot AO4 Tutkimustyöpaja 1, AO5 Tutkimustyöpaja 2 ja AO6 Tutkimustyöpaja 3 (opinnäyte) ovat jatkumo ja opiskelijan toivotaan suorittavan ne mainitussa järjestyksessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma