Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3721 AO6 Tutkimustyöpaja 3: Tutkimus luokanopettajan ammattitaidon kehittämisessä (opinnäyte) 8 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tutkimusprosessin kokonaisuuden, eri menetelmät ja niiden sovellettavuuden opettajan työssä. Opiskelija hallitsee tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen taitoja. Opiskelija kehittää kriittistä ja analysoivaa orientaatiotaan kasvatustieteelliseen tutkimukseen siten, että hän osaa hyödyntää luokanopettajan työssään tutkimusnäyttöön perustuvia käytäntöjä. Lisäksi opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti ja ryhmässä sekä kantamaan vastuun tutkimuksen toteuttamisesta. Opiskelija toteuttaa opintojaksolla kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opinnäytetyön.

Sisältö

- kasvatustieteellisen tutkimusprosessin aikaisempaa itsenäisempi hallinta ja toteutus
- oman ammattitaidon kannalta tarkoituksenmukaisen kasvatustieteellisen tutkimusaiheen valinta
- informaatiolukutaito, aineiston analyysi, tutkielman esittäminen ja argumentoiva keskustelu
- tutkimuseettisten periaatteiden taitava soveltaminen koko tutkimusprosessin aikana

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 181 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Harjoituksissa perehdytään aineiston analyysimenetelmiin (2 t) ja kriittiseen tiedonhakuun (2 t; järjestää Turun yliopiston kirjasto).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Opintojaksolla laaditun opinnäytetyön (kandidaatin tutkielman) pohjalta kirjoitettava kypsyysnäyte.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opinnäytetyön arvioinnissa käytetään pro gradu -tutkielman arviointikriteerejä soveltuvin osin. Tutkielman arviointi: ks. tiedekunnan opintoja koskevat säännöt ja ohjeet, kohta "Pro gradu -tutkielmaa koskevat määräykset ja ohjeet". Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Turun yliopiston kirjaston metodologinen e-kirjasto (SAGE)

Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.  

Lisätietoja

Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan sen jälkeen, kun ohjaaja on hyväksynyt opinnäytetyön. Kypsyysnäyte tehdään pääasiallisesti sähköisesti.

Kandidaatin tutkielmalle suoritetaan sähköinen plagiaatintunnistus. Opiskelija vie opinnäytetyön sähköisen version plagiaatintunnistusohjelmaan ohjaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Työ tarkastetaan osana opinnäytteiden ohjausta viimeistään ennen kandidaatin tutkielman hyväksymistä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma