Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3730 MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, I osa 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: 9/2017-2/2018 professori Sara Routarinne, 3/2018-7/2018 lehtori Jorma Immonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee peruskoulun 1-6 luokkien äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt. Opiskelija osaa opetuksessaan soveltaa lukemaan oppimisen sekä kielen-, lukemisen-, kirjoittamisen-, kirjallisuuden- ja draamaopetuksen teorioita. Opiskelija hallitsee S2-opetuksen perusteet.

Sisältö

- lapsen kielen kehityksen vaiheet, lukemisen ja kirjoittamisen perusteoria, lukemaan opettamisen perustekniikat
- eri tekstilajeihin tutustuminen
- kielitietoisuuden ja pedagogisen kieliopin periaatteiden soveltaminen, kielentuntemuksen keskeiset käsitteet
- kirjallisuuden opetuksen perusteoria: kirjallisuuden ymmärtäminen, peruskäsitteiden tuntemus ja lukuharrastuksen ohjaaminen
- pedagogisen draaman perusmenetelmät
- mediakasvatus, tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen opetuksessa
- monilukutaito, tekstitaidot
- S2-opetuksen perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 34 t 0 t
Ryhmäopetus 32 t 0 t
Itsenäinen työskentely 94 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Kirjallisia tenttejä on kaksi: A- ja B-tentti. A-tentti suoritetaan 1. vuoden kevään alussa ja B-tentti 1. vuoden kevään kuluessa. Tenteissä tentitään opetus ja ohessa mainittu kirjallisuus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
MO1.1:n I osan hyväksytyistä A- ja B-tenttien tuloksista lasketaan pyöristetty keskiarvo, josta tulee MO1.1:n I osan arvosana.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A-tentissä (3 op) luentojen lisäksi tentittävä kirjallisuus:

 1. Harmanen, M. & Siironen, M. (toim.) 2006. Kielioppi koulussa. Helsinki: ÄOL, s. 1–54, 103–126 ja 155–168. (90 s.)
 2. Lerkkanen, M-K. 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: WSOY. (189 s.)
 3. Kuukka, I. & Rapatti, K. (toim.) 2009. Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmässäni. Helsinki: Opetushallitus, s. 53–90. (38 s.)

B-tentissä (3 op) luentojen lisäksi tentittävä kirjallisuus:

 1. Grünthal, S. & Pentikäinen, J. (toim.) 2006. Kulmakivi. Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus. Helsinki: Otava, s. 104–215. (112 s.)
 2. Harmanen, M. 2016. Monilukutaito laajentaa opetuksen tekstitietoisuutta - kielitietoinen käänne opetussuunnitelmien perusteissa. Teoksessa K. Leino & O. Kallionpää. 2016 (toim.) Monilukutaitoa digiaikaan -­ lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet. ÄOL:n vuosikirja 2016, s. 11-23 (12 s.).
 3. Linna, H. 1999. Lukuonni. Kirjallisuuden opetus ala-asteella. Helsinki: WSOY. (119 s.)
 4. Linna, H. 2000. Prosessikirjoittaminen. Kirjoittamisen suuri seikkailu. Jyväskylä: PS-kustannus. (124 s.)

Lisätietoja

MO1.1:n I osan suoritus edellytetään 2. vuoden syksyllä jatkuvalle MO1.1:n II osaan osallistumiselle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma