Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3731 MO1.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, II osa 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: sl 2017 apulaisprofessori Sara Routarinne ja yliopistonlehtori Elina Kouki
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy rakentamaan perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman mukaisesti vuorovaikutus- ja tekstitaitoja sekä monilukutaitoa kehittäviä oppimis- ja teemakokonaisuuksia erilaisissa, jatkuvasti uudistuvissa oppimisympäristöissä. Opiskelija oppii kriittisesti arvioimaan erilaisia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisen ja opettamisen menetelmiä.

Sisältö

- suppea, kirjallisiin lähdemateriaaleihin perustuva, tiettyä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisen ja opetuksen lohkoa esittelevä kirjallinen harjoitustyö, josta laaditaan myös havainnollistettu presentaatioesitys ryhmälle
- äidinkielen ja kirjallisuuden opetusteemojen kriittinen tarkastelu
- äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tiettyihin erityisteemoihin tutustuminen esimerkiksi opintokäynnein tai teematyöpajoin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 31 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Läsnäolovelvollisuus luennolla. Hyväksytty suoritus edellyttää kirjallisen harjoitustyön (käsittelyn jälkeisen) korjatun (digitaalisen version) toimittamista ryhmän harjoitustöiden koontaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana on kirjallisen harjoitustyön ja sen presentaatioesityksen arvosanojen pyöristetty keskiarvo.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Hirsjärvi, S., Hurme, H. & Remes, P. Tutki ja kirjoita. Uusin p. Helsinki: WSOY.
  2. Perusopetuksen opetuksen perusteet. 2004. Helsinki: Opetushallitus (erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden ja S2-opetusta määrittelevät osiot). Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/ops2016/perusteet
  3. Muut, kussakin harjoitustyössä tarpeelliset materiaalit valitaan kunkin työn aiheen mukaan. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma