Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3440 MO9.1 Käsityö 6 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Jaana Mäki-Tuominen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää käsityökasvatuksen perusteet ja kykenee laatimaan ja toteuttamaan käsityön koulussa toteutettavan opetussuunnitelman yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Opiskelija hallitsee monimateriaalisen käsityön keskeiset käsitteet, opetusmenetelmät. Opiskelija hallitsee turvalliset työtavat ja tuntee turvallisen opiskeluympäristön järjestämiseen liittyvät tekijät ja vastuut. Opiskelijalla on valmiudet soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa käsityökasvatuksessa.

Sisältö

- käsityön oppimisen, opetuksen ja arvioinnin erityispiirteet
- käsityöprosessi teoreettisella ja käytännöllisellä tasolla
- perusopetuksen käsityön (tekninen työ ja tekstiilityö) opetukseen soveltuvat sisältöalueet, tekniikat, välineet ja materiaalit
- turvalliset työtavat ja -ympäristöt
- monimuotoisten oppimateriaalien ja -oppimisympäristöjen hyödyntäminen käsityön oppimisessa ja opetuksessa
- tietotekniikan opetuskäytäntöjen soveltaminen käsityön oppimiseen ja opettamiseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 58 t 0 t
Itsenäinen työskentely 92 t 0 t

Opinnot koostuvat tekstiilityön ja teknisen työn jaksoista sekä käsityön opetussuunnitelmaan liittyvästä didaktisesta ryhmätehtävästä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Karhu, P., Malmström, M. & Mannila, T. 2000. Hyvä sauma. Otava.
 2. Huovila, R., Hintsa, T. & Säilä, J. 2010. Kirja käsityöstä. Luokkien 3-6 käsityönopetus. Helsinki: WSOY.
 3. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/ops2016/perusteet
 4. Bläuer, P., Iivonen, M., Lahti, H. & Mäki-Tuominen, J. 2004. Pukeutumisen tie. OPH. Verkkojulkaisu: http://www.edu.fi/oppimateriaalit/pukeutumisentie/
 5. Inki, J., Lindfors, E. & Sohlo, J. 2011. Käsityön työturvallisuusopas. Opetushallitus. Helsinki.
 6. Garratt, J. 2009. Design and technology. Cambridge University Press.
 7. Scott, E. 1992 tai 1997. Suuri puutyökirja. Helsinki: Tammi, s. 28-127, 146-157.
 8. Karppinen, S., Kouhia, A. & Syrjäläinen, E. 2014. Kättä pidempää: Otteita käsityön tutkimuksesta ja käsitteellistämisestä. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja, Nro 33. Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Helsinki. Verkkojulkaisu: http://hdl.handle.net/10138/43167
 9. Katainen, H. & Mäkinen, A. 1989. Muovaava ja leikkaava työstö. Helsinki: WSOY, s. 26-69, 177-187.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma