Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3778 MO12.1 Monikielinen pedagogiikka ja toisen kielen oppiminen 2 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professori Heini-Marja Pakula ja yliopisto-opettaja Jenni Alisaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee toisen kielen oppimiseen liittyviä keskeisiä teorioita sekä tuntee kielen oppimisen pedagogiikkaa
- hallitsee peruskoulun S2-opetuksen keskeiset sisällöt ja tavoitteet
- tuntee keinoja arvioida perusopetuksen oppilaan suomen kielen taitoa eri näkökulmista
- osaa ottaa S2-oppilaan kielitaidon huomioon eri oppiaineiden opetuksessa ja arvioida S2-oppilaan osaamista eri oppiaineissa.

Sisältö

- S2-opetukseen ja -oppilaisiin liittyviä tutkimustuloksia
- kielen oppimisen, opetuksen ja kielikasvatuksen periaatteet
- monikielinen pedagogiikka, toisen ja vieraan kielen opettamisen pedagogiikka, menetelmät ja työtavat
- S2-oppilaan ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittäminen sekä osaamisen arviointi eri oppiaineiden tunneilla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Ryhmäopetus toteutetaan suurryhmäopetuksena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjallinen tentti on ennakkotentti.

Opintojaksoon voi kuulua omakustanteisia vierailukäyntejä ja lukupiirityöskentelyä.

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus:

 1. Pietilä, P. & Lintunen, P. (toim.) 2014. Kuinka kieltä opitaan. Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus. (soveltuvin osin)
 2. Nissilä, L., Martin, M., Vaarala, H. & Kuukka, I. 2006 (tai uudempi). Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. (soveltuvin osin)
 3. Kuukka, I. & Rapatti, K. 2009. Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmässäni. Helsinki: Opetushallitus. (soveltuvin osin)
 4. Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. 2016. Tilanne päällä! Näkökulmia S2-opetukseen. Opetushallitus. (soveltuvin osin)

Tenttikirjallisuuden sivut ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alussa.

Oheiskirjallisuus:

Keaveney, S. & Lundberg, G. 2014. Early Language Learning and Teaching: A1—A2. Lund: Studentlitteratur.

Muu oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Lisätietoja

Opiskelija, joka on suorittanut MO3.1 Historia ja yhteiskuntaoppi -opintojakson aikaisemman opetussuunnitelman mukaan 3 op:een laajuisena, suorittaa MO12.1 Monikielinen pedagogiikka ja toisen kielen oppiminen -opintojakson 3 op:een laajuisena. Tässä tapauksessa MO12.1 suoritetaan muutoin opetussuunnitelman mukaisesti, mutta kirjallinen tentti 1 op:ttä laajempana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma