Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3439 MO8.1 Kuvataide 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lv. 2016-2017 yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas ja yliopistonlehtori Marjo Räsänen, lv. 2017-2018 yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kuvataiteelle ominaisia tiedonhankinnan, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen keinoja omassa työskentelyssään sekä kuvataiteen opetuksessa. Opiskelija tuntee perusopetuksen kuvataiteen opetussuunnitelman tavoitteet ja hallitsee niissä mainittujen sisältöjen opettamisessa vaadittavat keskeiset käsitteet, välineet, materiaalit ja työtavat. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäjänä.

Sisältö

1. Visuaalisen kulttuurin osa-alueet
- hallitsee eri kuvatyyppien kuvakielen perusteet sekä osaa käyttää erilaisia ilmaisun tekniikoita ja materiaaleja
- tuntee taiteen maailmoja ja ympäristön kuvakulttuureja sekä niihin liittyviä ilmiöitä ja toimintatapoja
- osaa hyödyntää kuvataiteeseen liittyviä kulttuurilaitoksia ja tietolähteitä

2. Visuaalisen kulttuurin monilukutaito
- ymmärtää kuvataiteen mahdollisuudet kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä
- ymmärtää taiteellisen tutkimisen ja ilmaisun erityisluonteen sekä sen suhteen muihin tiedonaloihin ja kulttuuriin
- osaa käyttää erilaisia visuaalisen kulttuurin tulkintakeinoja

3. Kuvataiteen opetussuunnitelmat ja oppimateriaali
- tuntee erilaisia taidekäsityksiä ja kuvataideopetuksen lähestymistapoja
- tuntee kuvataidepedagogiikkaan liittyviä oppimateriaaleja
- osaa suunnitella kuvataiteen opetusta ja hyödyntää sitä oppiaineita yhdistelevissä opintokokonaisuuksissa
- osaa tulkita ja arvioida oppilaiden kuvallisia tuotteita

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 75 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Lisäksi opintotehtävä(t).

Harjoitustöistä kootaan oppimisportfolio + opintotehtävä(t) + museovierailu.

Luennoilla läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

 1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014; kuvataide. Helsinki: Opetushallitus. Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/ops2016/perusteet
 2. Räsänen, M. 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
 3. Heinimaa, E., Perälä, H., Tammioja, S. & Viitanen, P. 2007. Kirja kuvista 1-2. Opettajan kirja. Porvoo: WSOY.
 4. Heinimaa, E., Perälä, H., Suvanto, T., Tammioja, S., & Viitanen, P. 2008. Kirja kuvista 3-4. Opettajan kirja. Porvoo: WSOY.
 5. Heinimaa, E., Perälä, H., Suvanto, T., Tammioja, S., & Viitanen, P. 2009. Kirja kuvista 5-6. Opettajan kirja. Porvoo: WSOY.
 6. Ajankohtaiset artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma