Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3780 MO1.2.1 Kirjoittamisen ja draaman opetus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Elina Kouki ja lehtori Jorma Immonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kirjoittamis- ja draamakasvatuksen merkityksen oppilaan identiteetille ja itsetunnolle. Opiskelija hallitsee erilaisia kirjoittamisen sekä draamaopetuksen menetelmiä ja oppii antamaan rakentavaa palautetta. Opiskelija osaa ohjata oppilaita erilaisten tekstilajien tuottamisessa ja tuntee pedagogisen draaman mahdollisuudet sekä oppimisen että taidekasvatuksen menetelmänä. Opiskelija oppii hyödyntämään kirjoittamista sekä draamaa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen menetelminä.

Sisältö

- erilaisten tekstilajien luku- ja kirjoitusprosessien ohjaaminen monilukutaidon ja draamakasvatuksen näkökulmasta
- prosessikirjoittaminen, genre-pedagogiikka ja luova kirjoittaminen multimodaalisisissa oppimisympäristöissä
- kirjoittamisen opetuksen ja draamakasvatuksen menetelmien soveltaminen äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen
- palautteen antaminen ja arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Portfolio
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Harjunen, E. & Arvilommi, R. (toim.) 2013. Kuinka teksti kirjoitetaan omaksi? Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2013. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, s. 9‒67, 83‒104.
 2. Martinheimo, A. 1999. Parempi lause. Uusia vir(i)kkeitä luovaan kirjoittamiseen. Porvoo: WSOY.
 3. Korhonen, P. & Airaksinen, R. (toim.) 2005. Hyvä hankaus – teatterilähtöiset menetelmät oppimisen ja osallisuuden mahdollisuuksina. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja nro 38.
 4. Toivanen, T. 2015. Lentoon. Helsinki: WSOY Pro.
 5. Toivanen, T. 2010. Kasvuun. Helsinki: WSOY Pro.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Valinnainen opintojakso (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma