Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3546 MO8.2.3 Monitaiteinen kulttuurikasvatus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Marjo Räsänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää eri taiteenlajien (kuvataide, musiikki, tanssi, kirjallisuus, draama) roolin kulttuurin heijastajana ja muuttajana sekä yksilön kulttuuri- identiteetin rakentajana.
Opiskelija osaa hyödyntää kulttuurisen lukutaidon eri osa-alueita (verbaalinen, numeraalinen, visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen) eri oppiaineiden opetuksessa.
Opiskelija osaa tutkia kulttuurisia tuotteita eri taiteenlajien avulla ja tuottaa taideperustaisia oppimiskokonaisuuksia.

Sisältö

- Opiskelija perehtyy perusopetuksen opetussuunnitelman kulttuurista moninaisuutta, eheyttämistä ja monilukutaitoa koskeviin osuuksiin.
- Opiskelija perehtyy perusopetuksen taideaineiden opetussuunnitelmiin.
- Opiskelija tutkii erilaisia kulttuurin tuotteita (eri alojen taideteokset, median kuvastot, esineet, rakennukset jne.) taideperustaisten harjoitusten, museovierailujen, taidetapahtumien, internetin ja kirjallisuuden avulla.
- Opiskelija suunnittelee kulttuurista moninaisuutta edistävän monitaiteisen projektin, jossa hyödynnetään eri taiteenalojen tuottamisen ja tulkinnan tapoja sekä paikallista kulttuuritarjontaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Osa itsenäisestä työskentelystä toteutetaan museoissa ja taidetapahtumissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Lisäksi omakustanteiset vierailut.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy tai kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

  1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus. Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/ops2016/perusteet
  2. Räsänen, M. 2015. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Helsinki: Aalto-yliopisto.
  3. Ajankohtaiset artikkelit.

Lisätietoja

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2016–2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Valinnainen opintojakso (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma