Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3604 MO9.2.4 Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Jaana Mäki-Tuominen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja toimintatavat. Opiskelija tuntee yrittäjyyskasvatuksen toimijoita, oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja. Opiskelija osaa suunnitella perusopetuksen laaja-alaisten osaamistavoitteiden mukaisia yrittäjyyskasvatuksen oppimiskokonaisuuksia opetusharjoittelussa ja myöhemmin työelämässä.

Sisältö

- yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet, sisällöt, toimintatavat ja monimuotoiset oppimateriaalit
- yrittäjyyskasvatuksen niveltäminen perusopetuksen oppiaineisiin
- perusopetuksen laaja-alaiset osaamistavoitteet; työelämä- ja tulevaisuustaidot ja yrittäjyys

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 62 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää ryhmätyöskentelyä 12 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn.

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Opintojaksoon sisältyy omakustanteinen yritysvierailu ja omakustanteisia tutustumiskäyntejä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus soveltuvin osin:

  1. Rytkölä, T., Ruskovaara, E. ja Järvinen, M. R. (toim.) 2011. Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella – näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen. Artikkeli- kokoelma. Kerhokeskus – koulutyöntuki ry. Verkkojulkaisu: http://www.opinkirjo.fi/fi/opettajat_ja_ohjaajat/yrittajyyskasvatus/yrittajyyskasvatus_perus-_ja_toisella_asteella_artikkelikokoelma
  2. Tiikkala, A. 2013. Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä. Turun yliopiston julkaisuja C: 368. Annales Universitatis Turkuensis. Turun yliopisto. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5509-1
  3. Seikkula-Leino, J., Tiikkala, A. & Yöntilä, L. (toim.) 2014. Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010-2014. Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5933-4

Lisätietoja

Tarjotaan MO9.2.1 Elektroninen käsityö -opintojakson kanssa vuorovuosina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Valinnainen opintojakso (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma