Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUON3467 SO4 Syventävä aine- ja viikkoharjoittelu 10 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., Turun normaalikoulu
Vastuuhenkilö
TNK: rehtori Satu Kekki ja lehtori Ritva Aarras-Saari (yhteyshenkilö); OKL Turku: yliopisto-opettaja Teija Holst
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
AO1- ja AO2-harjoittelujaksojen lisäksi pakollisina edeltävinä opintoina perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen kaikille yhteinen osuus MO1.1-MO13.1 (opetussuunnitelma 2011-2014 MO0.1-MO11.1 ja opetussuunnitelma 2014-2016 MO1.1-MO12.1). Pelkkää KM-tutkintoa suorittavat: SO5KM Suoraan KM-tutkintoa suorittamaan otettujen harjoittelu (tai vastaava), perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen kaikille yhteinen osuus MO1.1-MO13.1 (opetussuunnitelma 2011-2014 MO0.1-MO11.1 ja opetussuunnitelma 2014-2016 MO1.1-MO12.1) niiltä osin kuin ne opetussuunnitelman mukaisesti on mahdollista suorittaa harjoitteluun ilmoittautumiseen mennessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan näkemys omasta kasvatusnäkemyksestään ja ammatillisesta osaamisestaan vahvistuu. Opiskelija hallitsee oppiaineiden opetuksen erityispiirteet ja oppiaineiden välisen eheyttämisen sekä eriyttämisen periaatteet. Opiskelijaryhmä oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan monialaisen oppimiskokonaisuuden. Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen laaja-alaisuuden merkityksen yhteiskunnassa ja syventää tietämystään mm. monilukutaidosta, oppilaan osallisuudesta sekä kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä. Opiskelija osaa toteuttaa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen mallia erilaisissa oppimisympäristöissä opettajien ja ohjaajien kanssa huomioiden oppilaiden tasa-arvoisuuden. Opiskelijan pedagoginen ajattelu ja reflektointitaidot syventyvät.

Sisältö

- perehtyminen sivuaineiden opettamisen erityiskysymyksiin ja arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen erilaisissa oppimisympäristöissä
- monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen
- oman kulttuuri-, kasvatus- ja oppimisnäkemyksen syventäminen
- opetus- ja kasvatusvastuun itsenäinen kantaminen, oppilaan osallistaminen ja tasa-arvo
- moniammatillisen yhteistyön harjoitteleminen aineenopettajaksi opiskelevien kanssa
- oppilaan tuen toteuttaminen yksin ja yhdessä luokassa työskentelevien opettajien ja ohjaajien kanssa
- tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö

Toteutustavat

Syventävä aineharjoittelu
- infoluento (OKL ja TNK) 4 t
- opetettavat tunnit (sivuaine + muu opetettava aine) 20 t
- opetuksen itsenäinen havainnointi (sisältää pohjatunnit väh. 4 t) ja apuopettajana toimiminen 20 t
- oppituntien suunnittelu ja opetusmateriaalien valmistelu ryhmässä ja yksin 50 t
- yhteis-/samanaikaisopettajuus (yhteistyö luokanopettaja- ja aineenopettajaharjoittelijoiden välillä) 3 t
- yhteissuunnittelu mm. integraatio 25 t
- toimintasuunnitelma ja reflektointi 20 t
- ryhmäohjaus (TNK:n lehtorit) 4 t
- ryhmäohjaus (OKL:n didaktiikan lehtorit) 4 t
- koulutyöhön liittyvät muut tehtävät 10 t

Syventävä viikkoharjoittelu
- opetettavat tunnit 24 t
- oppituntien havainnointi 24 t
- oppituntien suunnittelu, yhteissuunnittelu ja opetusmateriaalien valmistelu 44 t
- toimintasuunnitelma ja harjoitteluraportin laatiminen 7 t
- ryhmäohjaus (TNK:n lehtorit) 4 t
- raportointiseminaari (OKL:n kasvatustieteen lehtori) 4 t

OKL:n opiskelijalle tarjoama ohjaus SO4-harjoittelussa on 10 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaareihin, oppituntien havainnointiin, suunnitteluun ja pitoon sekä palautekeskusteluihin (vertaispalaute). Opiskelija laatii harjoitteluraportin ja osallistuu raportointiseminaariin sekä antaa harjoittelusta palautteen.

Harjoitteluun ilmoittautuminen edellyttää opiskelijalta sitoutumista harjoittelun suorittamiseen annetussa aikataulussa.

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksyttyyn harjoitteluun sisältyy palautteen antaminen harjoittelusta.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Pelkkää kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittavat: suositeltu suoritusajankohta 2. vuoden kevät.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodle-materiaali ja oheiskirjallisuus:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Opetushallitus. Verkkojulkaisu: www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus  

Lisätietoja

Syventävään harjoitteluun integroidaan monialaisten opintojen, sivuaineopintojen sekä kasvatustieteen syventävien opintojen opintojakson SO8 Oppilaan oppimisen tukeminen sisältöjä. Pelkkää KM-tutkintoa suorittavien osalta harjoitteluun integroidaan monialaisten opintojen, sivuaineopintojen ja kasvatustieteen syventävien opintojen sisältöjä.

Ks. harjoittelun kuvaus myös opetusharjoitteluoppaasta: https://waris.utu.fi/

Harjoitteluun tulee ilmoittautua. Ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma