Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3724 SO5 Teemaharjoittelu 10 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Kristiina Heikkilä (yhteyshenkilö) ja yliopistonlehtori Tiina Annevirta; TNK: rehtori Satu Kekki ja lehtori Ritva Aarras-Saari
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen lisäksi edeltävinä opintoina perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen kaikille yhteinen osuus MO1.1-MO13.1 (opetussuunnitelma 2011-2014 MO0.1-MO11.1 ja opetussuunnitelma 2014-2016 MO0.1-MO12.1).

Osaamistavoitteet

Opiskelija vahvistaa omaa opettajuuttaan ja asiantuntijuuttaan itse valitsemallaan kouluasteella, koulutusmuodossa, tutkimusalueella tai kehittämishankkeessa.

Sisältö

- syvällinen teoreettinen aiheeseen perehtyminen/ harjoittelusuunnitelma
- laaja-alaisesti opettajuuden kenttään perehtyminen
- oman opettajuuden voimaantuminen ja oppijan osallisuuden tukeminen

Toteutustavat

Harjoittelumallien vaihtoehdoista voi suorittaa joko yhden 10 op kokonaisuuden tai yhdistelemällä kahdesta 5 op:n vaihtoehdosta yhteensä 10 op. Harjoittelusta voi suorittaa 5 op myös esim. maisteriopintojen kesällä. Harjoittelusta laaditaan harjoitteluraportti, joka esitellään raportointiseminaarissa. Raportointiseminaariin voi osallistua, kun harjoittelu on kokonaisuudessaan (10 op) suoritettu. (Harjoittelusuunnitelman laadintaa ohjaavat lomakepohjat ovat saatavissa SO5-opintojakson Moodle-alueelta.)

Opiskelija laatii itsenäisesti yhteistyössä harjoittelunsa ohjaajan kanssa harjoittelusuunnitelman, jossa hän osoittaa miten hän aikoo suorittaa ko. harjoittelun (10 op tai 5 op + 5 op).

Opiskelija hankkii itselleen harjoitteluohjaajan (OKL Turku ei maksa harjoittelun ohjaajille ohjauspalkkiota). Opiskelija laatii itsenäisesti yhteistyössä harjoittelunsa ohjaajan kanssa harjoittelusuunnitelman, jossa opiskelija osoittaa, miten hän aikoo suorittaa ko. harjoittelun (10 op tai 5 op + 5 op). Opiskelija huolehtii itse mahdollisesti tarvittavat vakuutukset harjoitteluajalleen.

Harjoittelusuunnitelma hyväksytetään OKL Turun vastuuopettajilla. Mikäli harjoittelu tapahtuu normaalikoulussa, harjoittelusuunnitelma hyväksytetään normaalikoulun vastuulehtoreilla.

Harjoitteluvaihtoehdot ovat
- opetusharjoittelu
- tutkimusorientoitunut harjoittelu
- hallinto-orientoitunut harjoittelu
- kehittämishanke
- tutkimustyöpajatuutorointi

Katso tarkka kuvaus harjoitteluvaihtoehdoista opetusharjoitteluoppaasta: https://waris.utu.fi/

Vaadittavat opintosuoritukset

2 t infoluento (OKL), jolla on läsnäolovelvollisuus.
Harjoittelusuunnitelman laatiminen ja hyväksyttäminen, osallistuminen seminaareihin ja muuhun työskentelyyn tuntijaottelun mukaisesti, harjoittelu, harjoitteluraportti, raportointiseminaari 4 t (OKL).
Katso tarkat tiedot tuntijaottelusta opetusharjoitteluoppaasta: https://waris.utu.fi/

Harjoitteluun ilmoittautuminen edellyttää opiskelijalta sitoutumista harjoittelun suorittamiseen annetussa aikataulussa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Lisätietoja

Huom. Raportointiseminaareihin on jonoa, joten varaathan ajan raportointiseminaariin vähintään puoli vuotta ennen valmistumisajankohtaasi.

Korvaavuus: SO5 Teemaharjoittelu -opintojaksosta voi saada korvattua 5 op vähintään puoli vuotta (6 kk) kestäneellä yhtäjaksoisella kokopäiväisellä opettajan kokemuksella. Opiskelijan tulee lisäksi kirjoittaa ko. työkokemuksesta harjoitteluraportti sekä osallistua raportointiseminaariin. Lisätietoja koulutussuunnittelijalta (eduopo@utu.fi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen syventävät opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma